Anayasa Mahkemesi Teşkilat Yasasında Kısmi İptal Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi Teşkilat Yasasında Kısmi İptal Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi Teşkilat Yasasında Kısmi İptal Kararı Verdi

 6 Şubat 2013 Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptalini görüşmüş ve bu görüşmede söz konusu kararnamede bazı hükümlerin iptaline karar vermiştir. 652 sayılı KHK ile öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliği yılda sadece yaz dönemi ile sınırlandırılmıştı. Bu yasal sınırlamaya rağmen Bakanlık ve Başbakan ile yaptığımız görüşmelerde yılda iki kez özür durumuna bağlı yer değişikliği hakkının verilmesini sağlamıştık. Mahkeme de haklılığımızı kabul ederek bu sınırlamayı iptal etmiştir.

 Mahkeme iptal kararında;

1-    17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…”, “…gizli dahi olsa…” ibarelerinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE,

Kararnamenin Rehberlik ve Denetim başkanlığı başlıklı 17 maddesinin 2. Fıkrasında yer alan denetime tabi  “gerçek ve ”  ile  “gizli dahi olsa” ibarelerini iptal ederek;denetime tâbi olan tüzel kişilerin gizli belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etme zorunluluğunu iptal etmiştir. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra sağlıklı değerlendirme yapmak daha doğru olmakla birlikte bu ibarelerin iptal edilmesi özel hayatın gizliliği ve kişi haklarının korunmasına yönelik karar olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca gizli belge ve bilgilerin verilmesi zorunluluğu ise ancak mahkemelerce verilebilir.

2-    37. maddesinin; a- (3) numaralı fıkrasının “Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

Kararnamenin 37. Maddesinin 3. Fıkrasındaki “… Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” Hükmünü iptal ederek yılda bir defaya düşürülerek öğretmenleri mağdur eden düzenleme iptal edilmiştir. Bu iptal sendika olarak Kararnamenin çıktığı dönemde çok eleştirmiş ve yarıyılda özür durumuna bağlı yer değişikliği hakkının gaspına getirilen bu yasal sınırlamanın iptali yerinde bir karar olmuştur.

3-    40. maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

Kararnamenin Uzman ve Denetçi İstihdamı başlıklı 40. Maddenin aşağıdaki fıkraları iptal edilmiştir.

 “(2) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

 (3) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Millî Eğitim Uzmanı ve Millî Eğitim Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Uzman Yardımcıları ve Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.” Fıkralarını iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi kararları geriye dönük yürütülmediğinden kararname sonrası ataması yapılan Milli Eğitim  uzman yardımcılarının atamasının iptali söz konusu değildir.

4-Geçici 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 163. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

Kadro Değişiklikleri başlıklı Geçici 5. Maddenin 2. Fıkrasının “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle Millî Eğitim Uzman Yardımcısı, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tâbi değildir.” Fıkrasını iptal etmiştir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.