Askerlik görevi sebebiyle atamanın iptal edilemeyeceğine ilişkin...

Askerlik görevi sebebiyle atamanın iptal edilemeyeceğine ilişkin...

Askerlik görevi sebebiyle atamanın iptal edilemeyeceğine ilişkin


T. C.
DİYARBAKIR
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2012/343
KARAR NO : 2012/1128


DAVACI : CEM KAYHAN
VEKİLİ : AV. TURGUT GERÇEK , Lise Cad 2.Sok Çavuşoğlu 2 Apt. No:7 Merkez/DİYARBAKIR
K ARŞI TARAF (DAVALI) : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA
VEKİLİ : HUKUK MŞV. AZİZ ÖZDEMİR
İSTEMİN ÖZETİ : Diyarbakır İli Kulp İlçesi Kayahan İlköğretim Okulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni
olarak görev yapmakta iken 2011 yılı Ağustos Ayı eş mazereti sebebiyle Niğde İli Merkez - Alay İlköğretim
Okulu'na naklen atanan davacı tarafından, "asker olduğu ve kanuni süresinde tebelllüğ edemediği"
gerekçesiyle atama onayının geri alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı-İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü'nün 13.03.2012 tarihli 12187 sayılı işleminin, davacının tayin talebinde bulunduğu tarih
itibarıyla askerlik hizmetinin başvuru için engel olmadığı, Ocak 2012'den sonra bu şartın getirildiği,
davacının Niğde İline naklen atanmasına ilişkin işlemin yasal; bu işlemin geri alınmasına ilişkin işlemin ise
hukuka aykırı olduğundan bahisle iptali istenilmektedir.


SAVUNMA ÖZETİ : Davacının atanma talebi üzerine işlem tesis ettirip askere giderek hem eski; hem
de yeni okulunda eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyecek şekilde bir belirsizliğe yol açtığı, askerliğini
bitirdikten sonra her zaman atanma talebinde bulunmasının mümkün olduğu belirtilerek davanın reddi
gerektiği savunulmaktadır.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi 'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:


1982 Anayasası'nın Vatan Hizmeti başlıklı 72.maddesinde; "Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir.
Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş
sayılacağı kanunla düzenlenir." hükmüne, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 1.maddesinde; "Türkiye
Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur." hükmüne yer
verilmiştir.


Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Diyarbakır İli Kulp İlçesi Kayahan İlköğretim Okulu'nda
sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapmakta iken 2011 yılı Ağustos Ayı eş mazereti sebebiyle Niğde
İli Merkez - Alay İlköğretim Okulu'na naklen atandığı, atandıktan hemen sonra zorunlu askerlik hizmetine
başladığı, daha sonra ise "asker olduğu ve kanuni süresinde tebelllüğ edemediği" gerekçesiyle atama
onayının geri alındığı, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


Askerlik hizmetinin ifasına ilişkin planlamanın kişinin iradesinden ziyade idare tarafından tek taraflı olarak
yapılması, askerlik hizmetinin ertelenemeyecek nitelikte zorunlu bir vatan hizmeti olması, mecburi bir kamu
hizmetinin ifa edilmesi sebebiyle göreve başlayamamanın meşru mazeret olarak kabul edilmesinin hukuken
zorunlu olması karşısında, davacının atamasının askerlik görevinin bitimine kadar saklı tutulması gerekirken
aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Nitekim Danıştay Onikinci Dairesi'nin 25/11/
2011 tarihli, E:2009/3680, K:2011/6238 sayılı kararı da bu yöndedir.


Açıklanan nedenlerle , d ava konusu işlemin iptaline , aşağıda dökümü yapılan 136,40 TL yargılama gideri
ile yürürlükteki AAÜT uyarınca belirlenen 600,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya
verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğin i
izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 21/09/2012 tarihinde
oybirliği yle karar verildi.
Başkan   SİNAN ZENGİN 68093
Üye   ELİF ERDOĞMUŞ 97757
Üye  SABİT  NUMAN KAYA 124794

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.