banner476

EBS, Taleplerini MEB Kurum İdari Kuruluna Taşıdı

Eğitim-Bir-Sen: Taleplerimizi MEB Kurum İdari Kurulu'na taşıdık

Sendikalar 01.11.2017, 20:09
EBS, Taleplerini MEB Kurum İdari Kuruluna Taşıdı

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2017 toplantısı yapıldı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Hasan Yalçın Yayla, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ve Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk’ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma Raporu’na esas olacak eğitim çalışanlarının sorunları, talep ve beklentileri görüşüldü. 

Latif Selvi, eğitim çalışanlarının sorunlarını gidermek ve çalışma şartlarını iyileştirmek için bu tür platformların önemli olduğunu belirterek, “Bakanlık yetkililerinden beklentimiz, kurulun gündemine taşıdığımız talepleri bir an evvel değerlendirmesi, çözümü istenen sorunlar üzerinde çalışma yaparak bunu ivedilikle karara bağlamasıdır. Eğitim çalışanları, gündeme getirdiğimiz sorunlarının çözüme kavuşturulmasını beklemektedir. Kurum İdari Kurulu’nda görüşülmek üzere rapor haline getirdiğimiz talepler, eğitim çalışanlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde uzun süreli bir araştırma ve çalışma sonucu oluşmuştur. Bu taleplerimizin hayata geçirilmesi hâlinde eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünde ciddi bir aşamanın kaydedileceğine inanıyoruz” dedi.

Toplantının ve tüm görüşmelerin çözüm odaklı olması, talepler doğrultusundaki düzenlemelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi, eğitim çalışanlarının anayasal ve uluslararası çalışma ilişkileri ve çalışan hakları belgelerine uygun bir şekilde sosyal, mali, özlük haklarının ve çalışma ortamının iyileştirilerek, çok daha huzurlu bir çalışan kitlesi oluşturulması, çalışma barışının sağlanması temennisinde bulunan Selvi, “Çalışma Raporu için sunduğumuz önerilerin, eğitim çalışanlarının tüm sorunlarını içermediğini ifade etmekte yarar görüyoruz. Eğitim çalışanlarının güncel ve acil sorunlarından oluşan bu taleplerin tamamının kabulü mümkündür. Somut, makul ve uygulanabilir önerilerimizin göz önünde bulundurularak çözüme yönelik adım atılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışma Raporu için Kurum İdari Kurulu’nun gündeme taşıdığımız talepler şunlar:

-Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili merciler nezdinde çalışma yürütülmesi; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ve izin hakları ile mali haklar dâhil kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan faydalandırılmaları sağlanmalıdır.

-Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin ilçe/il millî eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerinin işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutul(a)mamaları noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

-Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanlar ile zorunlu hizmet alanlarında çalışıyorken zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılanlardan halen buralarda görev yapanların hizmet puanları, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet puanları” başlıklı 40. maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanmalıdır.

-06.05.2010 tarihinden önce diğer bakanlıklarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer sınıflarda görev yapmakta iken mezkûr tarihten sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na öğretmen olarak atananlardan, söz konusu kurumlarda zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış ya da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında 4, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde çalışmış olanlara da zorunlu hizmet yükümlülüğü muafiyeti getirilmelidir.

-Eğitim kurumu müdürlerine, muhakkik olarak görevlendirilmeleri halinde, görevlendirme başına ek ders ücreti ödenmeli ve bu görev ile ilgili idari giderlerin karşılanması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları ivedilikle gerçekleştirilmeli ve en geç iki yıllık periyotlarla yinelenmelidir.

-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-Performans değerlendirmesi, dört yılda bir yazılı sınav, temel istihdam türü olarak sözleşmeli öğretmenlik ve rotasyon gibi, kabulü ve uygulanması mümkün olmayan eylemler içeren Öğretmen Strateji Belgesi, eğitimin paydaşlarıyla istişare edilerek revize edilmelidir.

-Pilot illerde uygulamaya başlanan, öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan öğretmenlerin performans değerlendirmesi uygulamasına son verilmelidir.

-Kariyer basamakları sistemi, ilgili mevzuatında gerekli değişiklikler ve akabinde sınav yapılarak yeniden uygulanabilir hale getirilmelidir.

-Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan, “Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının dört katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak” ibaresindeki “dört katını” ibaresi, “yedi katını” şeklinde değiştirilmelidir.

-Rehber öğretmenlerin asli görevleri ile bağdaşmayan, asıl işlerinden uzaklaşmalarına sebep olacak türden ilave görevler ve yükler getirecek düzenlemelerden imtina edilmelidir.

-Engelli yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına, memur kadrolarına sınavsız geçme hakkı tanınmalıdır.

-Görev tanımlarında ve/veya ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi bulunan eğitim kurumlarında görevli personele, nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

-OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmakla birlikte, haklarında terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat benzeri adli karar verilenler görevlerine iade edilmeli; kamu göreviyle ilişiği kesilenlerden terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı ortaya konulanların görevlerine iadesi için girişimlerde bulunulmalıdır.

-Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki başka bir göreve bir yıl veya daha az süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yönetici görevlerinin devamı noktasında ilgili yönetmelikte düzenleme yapılmalıdır.

-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 1. maddesi çerçevesinde düzenleme yapılıncaya değin, 2006/11350 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 16. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında alınacak onayda, Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde soru hazırlama, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen/görevlendirilecek bütün yönetici ve öğretmenlere yer verilmelidir.

-Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personelin 0-5 yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

-25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018-2019 yıllarını kapsayana 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin ikinci kısım birinci bölümünün 27. maddesinde yer alan, “Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır” hükmü gereğince, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personele servis hizmeti sağlanmalı, bu hizmet sağlanıncaya kadar personele ulaştırma bedeli ödenmelidir.

-Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen ve öğretmenlerin katılımının zorunlu tutulduğu her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerin hafta içi ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmesi sağlanmalı; hafta sonları veya mesai saatleri dışında yapılması halinde ise katılımcılara ek ders ücreti ödenmelidir.

-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda 40 yaş şartının arandığı zaman zarfında bu durumda olup da mahkeme kararıyla öğretmen olarak atanmalarına rağmen, daha sonra kararın aleyhlerine kesinleşmesi nedeniyle öğretmenlikle ilişiği kesinleşenlerin mağduriyetleri giderilmelidir.

--Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan erkek kamu görevlileri, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetinin gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.

Yorumlar (4)
Cetin 3 yıl önce
Rehber öğretmenler yerine calisip ücreti alamayan, angaryadan stressten cani çıkan öğretmenleri savunun az
Yasin 3 yıl önce
Rehherlik cok onemli, cay kahve ile geciyor mesai
halk 3 yıl önce
milletle dalga geçmeyin taşıdığınız sadece birilerinin değirmenine ..
Yönetici atama konusu nerde 3 yıl önce
Hani yönetici görevlendirme yönetmeliğinde mülakat yerine sınav+ek2 talep etmiştiniz Buradaki taleplerde dile getirildiği görülmüyor.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@