İl Emri ve Öğrenim Özrü Konusundaki Hak Kaybı Kabul Edilemez

İl Emri ve Öğrenim Özrü Konusundaki Hak Kaybı Kabul Edilemez

Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliği kılavuzu yayımlandı.

 
Bu kılavuzda yer değiştirmede 30 Eylül tarihini esas alınmıştır. Böylece uzun süre üzerinde durduğumuz yer değiştirmede 30 Eylül tarihinin esas alınması talebimiz karşılanmıştır. Bu noktada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli uyarılarımızı dikkate aldığını görmekteyiz. 30 Eylül tarihinin esas alınması ile Haziran, Temmuz ve Ağustos 2011’de ataması yapılan ancak Eylül 2011’de göreve başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilmiş oldu. Ancak diğer yandan kazanılmış hak olan il emri uygulaması ve öğrenim özrüne bağlı yer değişikliği hakkının kaldırılmış olması kabul edilemez. İl emrinin kaldırılması nedeniyle öğretmenlerin aile bütünlüğünü sağlama konusundaki mağduriyetleri giderilmemektedir. Diğer yandan, öğrenim özrünün kaldırılmasını anlamak mümkün değildir. Öğrenim özrüne bağlı yer değişikliği hakkının kaldırılmasıyla öğretmenlerimizin kariyer yapmalarının önü kesmektedir.
Eğitim-Bir-Sen olarak, Bakanlığın il emri ve öğrenim özrü konusunda olumlu bir adım atmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede kılavuzda değişiklik yapılması muhtemel mağduriyetleri engelleyecektir. Olumlu bir adım atılmadığı ve mağduriyetler devam ettiği taktirde  konu yargıya taşınmak zorunda kalınacaktır.
Öte yandan, kılavuzda sağlık özrü, eş özrü, görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını belgelendirenler ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişikliği hususlarında başvuru hakkı verilmiştir.
Kılavuzda öne çıkan başlıkları şu şekilde değerlendirebiliriz:
Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler İki Aşamada Yapılacak  
I. Aşama
- Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci:  13-17 Ağustos
II. Aşama
- Tercihlerin yapılması ve onay süreci: 22-27 Ağustos
- Atamaların yapılması ve kararnamelerin gönderilmesi: 28 Ağustos
- Tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması: 29 Ağustos tarihinde.
Öğretmenler, sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere 40 tercihte bulunmak suretiyle yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Alanlarında atanabilecekleri 40’tan fazla eğitim kurumu bulunan öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları durumunda 41. seçenek olarak atanmak istedikleri yerdeki boş normu bulunan diğer eğitim kurumlarından birine atanmak isteyip istemediklerini belirterek boş normu bulunan kurumlara atanabilirler.
Yer değiştirme başvurusunda bulunacaklarda, öğretmenlik ve devlet memurluğunun her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı aranmaktadır.
2011 yılı içerisinde tüm atama çeşitlerine göre atanıp halen öğretmen kadrolarında bulunanlardan, bulunduğu ilde ya da eğitim kurumunda 30 Eylül tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla Bakanlık öğretmen kadrolarına atananların sağlık durumu özrü atamasına başvurularında 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmamaktadır.
632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe geçenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçen hizmet süreleri 1 (bir) yıllık sürenin hesabına dâhil edilecektir.
Sağlık durumu ve eş durumu özrü bulunduğu halde, 2012 yılı yaz döneminde il içi ya da iller arasında isteğe bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenler, bir sonraki özür grubu yer değiştirme dönemine kadar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.
Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve eşinin talebi hâlinde, yer değişikliği başvuruları birlikte değerlendirilecektir.
Öğretmenler, başvurularını şahsen yapacaklardır. Görev yaptığı il ya da ilçe dışında bulunan öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne özürlerine ilişkin belgeleri uygun araçlarla başvuru süresi içinde gönderecek ve iletişim araçlarıyla eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyeceklerdir. Eğitim kurumu yöneticileri başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun çıktısı okul müdürlüklerince onay günü alınarak öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.
Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler başvurularını bu okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine, kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
Sağlık Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;
a) Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde; kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,
b) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi bulunanlar ise, anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunması durumunda, ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin de belirtilmesi gerekir.
Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Sağlık Durumu Özrü Başvurusunda İstenecek Belgeler
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,
c) Çocuğu özel eğitim gerektirenlerden; özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair belge.
Sağlık kurulu raporunun; eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması veya vasi tayini hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.
Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden eşi;
Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirenler,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,
506 sayılı Kanun’un 20. maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar (Eşi özel bankalarda çalışan öğretmenlerin mağduriyeti bu fıkra ile giderilmiştir),
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),
Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar eşlerinin görev yaptığı yere, yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekli olduğu tarihten itibaren 6 ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.   
(Eşi 14/09/2011 tarihinden sonra emekli olan öğretmenlerin de başvuruları kabul edilecektir.)
Eş Durumu Özrü Başvurusunda İstenecek Belgeler
Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve başka bir ile atamasının yapıldığını belgelendirenlerden görev yeri belgesi aranmadan atama kararları yeterli kabul edilecektir),
Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;
Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,
Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin halen faaliyette olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak belge,
Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge.
Eşi, ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin, şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak, atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar, bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır).
Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.
Eşi emekli olan öğretmenlerden, eşinin emekli olduğuna dair belge istenecektir.
Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
Öğretmenlerden;
Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,
Eşleri geçici görevli olanlar,
Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden; genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını belgelendirenler, olay tarihinden itibaren bir yıl içinde (Van depremi ve Samsun’da meydana gelen sel felaketinden dolayı kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını belgelendirmeleri halinde yer değişikliği talebinde bulunabileceklerdir),
Eşi ölenler, eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde,
Eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde,
Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde,
Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu belgelendirenler,
Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;
Genel hayatı etkileyen durumlarda:
Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kriz masasından alacağı maddi ve manevi zarara uğradığına dair belge,
Özel hayatı etkileyen durumlarda:
Öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna ilişkin belge ile birlikte görev yaptığı ilin en üst mülki amirinin teklifi,
Eşinin öldüğünü gösterir belge,
Eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge istenecektir.
Başvurular İki Aşamalı Yapılacaktır
Öğretmenlerin ayrılacakları eğitim kurumlarına da bu atama döneminde özür grubu ataması yapılabilmesi bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak kabul edilecektir.
Birinci aşamada; öğretmenler, özürlerine uygun Elektronik Başvuru Formunu doldurduktan sonra, özür durumuna ait belgelerdeki bilgilere dayalı olarak atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formlarını onaylatacaklardır.
İkinci aşamada ise; öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi nedeniyle muhtemelen boşalacak eğitim kurumlarının listesi Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak, birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenlerin, atanmak istedikleri eğitim kurumu tercihleri alınacaktır. Öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumlarının kurum kodlarını tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.
Tercih aşamasında muhtemelen boşalacak eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak bu kurumlardan ayrılacak öğretmenlerin istedikleri yere atanamaması nedeniyle boşalmayan kurumları tercih eden öğretmenlerin tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tercihler     
Öğretmenler, yer değiştirmek amacıyla 40 tercihte bulunabileceklerdir. Alanlarında atanabilecekleri 40’tan fazla eğitim kurumu bulunan öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları durumunda 41. seçenek olarak atanmak istedikleri yerdeki boş normu bulunan eğitim kurumlarından birine atanmak isteyip istemediklerini mutlaka belirteceklerdir.
Öğretmenler, Bakanlıkça tanınan tercih haklarının ve seçeneğinin tamamını kullanmalarına rağmen hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamamaları durumunda istekleri olması halinde aylıksız izin kullanabileceklerdir.
Tercihine sunulan eğitim kurumlarından daha az sayıda tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenler sadece tercihlerine atanabileceklerdir.
İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirme Başvuru Esasları
Yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin sınırları içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.
İl içinde yer değiştirme başvuruları
a) Aynı yerleşim yerleri veya aynı ilçe içindeki (köy ve beldeler hariç) eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.
b) Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
c) Kendisi ve eşi büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki farklı ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
ç) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç büyükşehir belediyeleri sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, özürlerinin bulunduğu büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerde bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
İller arasında yer değiştirme başvuruları
a) Büyükşehir statüsünde olmayan illere atanmak isteyenler, özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
b) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç; Büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, büyükşehir belediyesi kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki, büyükşehir belediyesi sınırları dışına atanmasını gerektiren özrü bulunanlar ise sadece özrünün bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.
Yer değiştirmeler kapsamında, görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Yer değişiklikleri gerçekleştikten sonra yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması veya atamaya esas özrünün ortadan kalkması hâlinde ve eski görev yerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamalar iptal edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden görev yerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına valilikçe atanacaklardır. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4 Yorum