MEB Kurum İdari Kurulunda 13 konuda mutabakat sağladık

MEB Kurum İdari Kurulunda 13 konuda mutabakat sağladık

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2020 toplantısında 13 konuda çalışma yapılması hususunda mutabakat sağladık.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı ve Kurum İdari Kurulu Başkanı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale tarafından imzalanan mutabakat metninde, çalışma yapılması kararlaştırılan konular şunlar:

-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere;

a) eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi,

b) eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması,

c) eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında düzenleme konusu edilmelidir.

-Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi çerçevesinde, aday öğretmenlerin performans değerlendirmeleri yapılmış sayılmalı; 5.7.2020 tarihinde gerçekleştirilecek adaylık kaldırma yazılı sınavına, bahse konu tarih itibarıyla bir yıllık fiilî çalışma süresini tamamlayacak (tamamlamış sayılacak) ve performans değerlendirmeleri yapılmış sayılacak adayların da başvuruda bulunabilmeleri sağlanmalıdır.

-Okul yönetimlerinin Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne aykırı surette servis araçlarının ve şoförlerinin denetimleriyle yükümlü kılınmasının istenilmemesi; söz konusu iş ve işlemlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesi yönünde düzenleme yapılması için girişimlerde bulunulmalıdır.

-Öğretmenlerden engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü oldukları engelli birey bulunanlara, haftalık ders programlarının belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerinin işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutulmaları çerçevesinde;

a) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi kapsamındaki işten ayrılış bildirgelerinin ilgili SGK ünitelerine bildirilmesi yükümlülüğünün zorunlu staj yapılan işletmelerin sorumluluğuna bırakılması,

b) Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı hâllerde Millî Eğitim Bakanlığı’na kusuru veya ihmali bulunan işletmelere rücu hakkı tanınması,

c) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi kapsamında kamu işveren vekilinin sorumluluğu altındaki hâllerde, bildirge verme sürelerinin ?takip eden ayın sonundan az olmayacak şekilde? uzatılması noktasında düzenleme yapılması bakımlarından Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde girişimde bulunulmalıdır.

-Rehberlik öğretmenlerine nöbet ve belleticilik görevi üstlenme zorunluluğu getiren Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükmünün kaldırılması ya da söz konusu görevlerin rehberlik öğretmenlerinin isteklerine bırakılması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Öğretmenevlerinde sunulan yemek hizmetinden öğretmenlerin indirimli olarak yararlanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirme yükümlülüğü bulunan öğretmenler yönünden, Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde sağlık kuruluşlarının acil durumlar haricinde rutin faaliyetleri askıya alması nedeniyle sağlık mazeretini belgelendirme yükümlülüğünün geçici olarak aranmaması veya ileriki bir tarihe ertelenmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet üretmeyecek şekilde adil ve hakkaniyete uygun olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konularında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 11’inci maddesine göre atanan öğretmenlerin, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretmen, uzman öğretici veya diğer unvanlarda geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının hesaplanmasında değerlendirilmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesinin dördüncü fırkası hükmü gereği verilmekte olan ilave hizmet puanlarından, yatılı bölge ortaokulu statüsünde olmayan yatılı/pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlerden ve yatılı bölge ortaokulunda yeterli sayıda istekli öğretmen bulunmaması nedeniyle diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden, belletmenlik/nöbetçi belletmenlik görevini yerine getirenlerin de faydalandırılmaları noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinin, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 22’nci maddesiyle birlikte değerlendirilerek, okul spor faaliyetleri çerçevesindeki görevleri süresince üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevlerinin yapılmış sayılmaları yönünde düzenleme yapılmalıdır.

Proje okulları yöneticileriyle ilgili gündeme getirdiğimiz talep, görüşmeler sürecinde haklı bulunarak gereği çalışma raporu imzalanmadan yerine getirildi

Kurum İdari Kurulu gündemine taşıdığımız, “Proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınmalıdır” şeklindeki talebimiz, çalışma raporu imzalanmadan kabul edilerek gereği yerine getirildi. Bu sebeple konusuz kalan talebe çalışma raporunda yer verilmedi.

Bazı taleplerimize yer verilmemesi üzerine Çalışma Raporu’na şerh düştük

Kurum İdari Kurulu’na taşıdığımız,

6287 sayılı Kanun’un getirdiği düzenlemenin sonuçları çerçevesinde 2020–2021 eğitim-öğretim yılında ortaöğretimde öğrenci sayısının artacak, buna mukabil temel eğitimde ortaokul öğrenci sayısının azalacak olması nedeniyle lise ve ortaokul norm kadroları için öğretmenlerin mağduriyetini önleyecek geçici düzenlemeler yapılmalıdır.”,

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapacak memur ve hizmetli personel yönünden sayı sınırlaması olmaksızın görevlendirme yapılabilmesi sağlanmalıdır.”,

Bünyesinde imam-hatip ortaokulu bulunan imam-hatip liseleri yönünden, imam-hatip ortaokullarına yönetici olarak görevlendirilme şartlarını taşıyanlara, bu türden imam-hatip liselerine yönetici görevlendirme sürecinde başvuru ve görevlendirilme hakkı tanınmalıdır.”,

İlahiyat Fakültelerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programı mezunu alan öğretmenlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde imam hatip liselerine yönetici olarak görevlendirilebilmeleri noktasında başvuru hakkı tanınmalıdır.”,

Rehberlik öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda yaz tatili döneminde zorunlu görevlendirilmelerine son verilmesi; söz konusu görevlendirmelerin rehberlik öğretmenlerinin isteklerine bırakılması; bu görevlerin rehberlik öğretmenlerinin istedikleri mahalde ifa edilebilmesi ve söz konusu görevler karşılığı ödenen ek ders ücretinin en az 6 saat olmak üzere artırılması konusunda düzenleme yapılmalıdır.”,

Kamu görevini yürüttükleri sırada eğitim-öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı olaylar nedeniyle bireysel veya toplu şiddet eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler öğretmenler ile eğitim kurumu yöneticilerinin (ve ölümleri halinde hak sahiplerinin), (a) 2330 sayılı Kanun kapsamına alınmaları, (b) 3713 sayılı Kanunda terör eylemlerine maruz kalan kamu görevlileri veya sivil vatandaşlar için öngörülen haklardan faydalandırılmaları ve (c) 5510 sayılı Kanun’un 47 inci maddesinin uygulandığı hallerde vazife malullüğüne ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleyecek şekilde somutlaştırılması konularında Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı çerçevesinde yasal düzenleme yapılması için girişimlerde bulunulmalıdır.”,

İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.” şeklindeki taleplerimize, ‘işyeri çalışma şartları’ kapsamında yer almasına rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeksizin raporda yer verilmemesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğundan bahisle Çalışma Raporu’na muhalefet şerhi düştük.

MEB KİK Nisan 2020 Çalışma Raporu

MEB KİK Nisan 2020 Muhalefet Şerhi

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum