Meb ,Müsteşarına İl emri uygulamasının kaldırılmaması gerektiği anlatıldı

Meb ,Müsteşarına İl emri uygulamasının kaldırılmaması gerektiği anlatıldı

Meb Müsteşarı Emin Zararsız’a Öğretmen Sorunların anlatıldı ve özelikle il emri uygulamasının kaldırırması halinde büyük mağdrutiyeterin oluşağı söylendi.

Genel Sekreterimiz Ahmet özer, Genel Basın Yayın Sekreterimiz Ali Yalçın ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız ile görüşerek, eğitim çalışanlarının sorunlarını ve bunlara ilişkin görüş ve çözüm önerilerimizi iletti. Burada konuşan Ahmet Özer, “Sorunların bilinirliğinin ve farkındalığının sağlanmasına yönelik görüş ve önerilerimizin dikkate alınarak, bunlara çözüm getirilmesi yönünde çalışmaların yürütüldüğüne ilişkin inancımız bakidir” dedi.

Özer, görüşmede Zararsız’a, eğitim çalışanlarının ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarından oluşan bir rapor da sundu. Rapordan bazı satırbaşları şu şekilde:

Görevde Yükselme Sınavı

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 9. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, “Her unvanlı kadro için görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavı duyurusu iki yılda bir yapılır” hükmü gereği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının her iki yılda bir duyurulması sağlanmalıdır. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde geçen yıl unvan değişikliğine münhasıran duyurusu yapılan, fakat başvurular yapıldıktan sonra iptal edilen unvan değişikliği sınav sürecinin yeniden işletilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Yönetmelik Çalışmaları

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği Bakanlık tarafından yapılması gereken yönetmelik değişiklikleriyle yeniden hazırlanması gereken yönetmeliklerin bir an önce hazırlanarak yürürlüğe konulması yönünde gerekli çalışmaların başlatılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

Ek Ödeme Sorunu

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aynı unvanla çalışan farklı kurumlardaki personele yönelik ücret eşitsizliği büyük oranda giderildi. Ancak bu yapılırken, öğretmen ve öğretim elemanlarının ücretlerinde diğer personel ile aralarındaki ücret dengesini ve orantıyı koruyacak ölçüde hiçbir iyileştirme yapılmadı. Öğretmenlerin 666 sayılı KHK kapsamı dışında tutulması neticesi ek ödeme konusunda uğramış oldukları hak kayıpları telafi edilerek, kurum içi ücret dengesizliği giderilmelidir. Bu amaçla 657 sayılı Kanun’un 152. maddesinde gerekli değişiklik yapılarak öğretmenlerin ek ödeme veya ek özel hizmet tazminatı almaları ya da 666 sayılı KHK’ya ekli I Sayılı Cetvel’de öğretmenlerin ek ödeme oranlarında 65 puandan 115 puana çıkaracak şekilde değişiklik yapılmak suretiyle düzenleme yapılması gerekmektedir.

Ek Ders Esasları

Ek Ders Esasları adaletsizlik içermekle birlikte eğitim-öğretimde aksamalara neden olmaktadır. Bunun giderilmesi için sosyal paydaşların itiraz ve kabulleri dikkate alınarak, Ek Ders Esaslarında yeniden düzenleme yapılmalıdır. Bu amaçla öncelikle ve ivedilikle ders ücretlerinin belirlenmesine esas olan gösterge rakamı gündüz eğitimi için en az 260, gece eğitimi için ise en az 300 olarak uygulanmalı, ek ders ücretleri vergiden muaf tutularak, vergi matrahına dâhil edilmemeli, bütün öğretmenler için aylık karşılığı ders görevi haftada 15 saat olacak şekilde düzenleme yapılmalı ve alan dışında girilen dersler için aylık karşılığı ders saati ile ilişkilendirilmeksizin ek ders ücreti ödenmesi sağlanmalıdır.

Kariyer Basamaklarında Yükselme

2005 yılında getirilen ‘uzman’ ve ‘başöğretmenlik’ unvanı içeren öğretmenlikte kariyer basamakları uygulamasının bazı düzenlemelerine ilişkin açılan davada Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi kararı sonrası zamana yayılarak adeta unutturulan ‘öğretmen kariyer basamaklarında yükselme sınavı’ için gerekli yasal değişiklikler bir an önce yapılmalı ve süreç yeniden başlatılmalıdır. Kariyer yükselmelerinde alan bilgisi, yüksek lisans eğitimi ve okul performansı esas alınmalıdır. 6 yıldır yapılmayan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları yapılarak, iki yılı geçmeyecek periyotlarla yinelenmelidir. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için yapılacak yazılı sınava başvurularda, adaylık dönemi hariç olmak üzere “öğretmen” unvanıyla en az 7 yıl, başöğretmenlik sınavında ise “uzman öğretmen” unvanıyla en az 5 yıl görev yapma şartları aranmalıdır.

Özür Grubu Tayinleri

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikte özür durumuna bağlı yer değişikliği yılda bir defa ile sınırlandırılmıştır. Bu durum, mağduriyete neden olmuştur. Özür grubu tayinleri yılda iki defa, sağlık ve öğrenim özrünü kapsayacak şekilde yeniden düzeltilmeli, il emri uygulamasının kaldırılması beraberinde yeni mağduriyetler getirecektir. İl emri uygulamasının devam etmesini istiyoruz.

Özür grubuna bağlı yer değiştirmeleri düzenleyen yönetmeliğin ilgili hükümleri Danıştay tarafından verilen kararlar doğrultusunda şekillenmiş olup, gerek Anayasa gerekse yargı kararları ile nihai halini almış, genel yarar ilkesinden hareketle gerek eğitim-öğretim hizmeti sunucularının gerekse bu hizmeti alanların ortak yarar ve haklarını dengelemek suretiyle bu tarihe kadar uygulanagelmiştir. Mevcut durumda öğretmenler atama ve yer değiştirme işlemlerine yönelik talepleri ile aile ve özel hayatına ilişkin planları arasında yönetmelik hükümleri doğrultusunda denge kurmakta ve evlilik planlarından eğitimlerine devam etmeye kadar hayatlarındaki pek çok olayı bu hükümlere göre gerçekleştirmektedir. Yönetmelik ile getirilen hükümlerin öğretmenler açısından kazanılmış hak teşkil ettiği aşikârdır. Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmelerin yılın sadece tek bir dönemi ile sınırlandırılması, sağlık durumu sebebiyle tedavi olmak için görev yaptığı ilin dışına sık sık çıkması gereken ya da sürekli olarak tedavisinin yapılacağı ilde ikamet etme zorunluluğu getiren hallerde kişileri, sağlık sebebiyle işleri/meslekleri ile sağlıkları arasında bir tercih yapmak, nihayetinde tedavi zorunluluğu nedeniyle kişinin işinden ayrılmak zorunda kalmasına sebebiyet verecektir. Yine genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmelerin yılın sadece tek bir dönemine münhasır kılınması, kişisel güvenliği tehdit altında olan veya vücut bütünlüğü ya da malvarlığı tehdit altında olan kişilerin güvenlikleriyle işleri/meslekleri arasında tercih yapmaya zorlanmalarına neden olacak, sonuçta telafisi imkânsız zararlar doğacaktır.

Özür durumuna bağlı yer değişikliğinde atamaya esas hizmet süresinin hesaplanmasında 30 Eylül tarihi esas alınmalıdır.

Eş durumu ve öğrenim durumu nedeniyle özür grubu yer değiştirmeleri Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda en az iki kez il içi ve il dışı olacak şekilde gerçekleştirilmeli; sağlık durumu, genel ve özel hayatı etkileyen sebepler nedeniyle özür grubu yer değiştirmeleri ise süre şartına bağlanmaksızın gerçekleştirilmelidir.

Öğretmenlere Becayiş Hakkı

657 sayılı Kanun’un 73. maddesinde, “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurlarının, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilecekleri” hükmü yer almasına rağmen, bu hükme paralel bir hüküm Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer almadığı gerekçesiyle öğretmenler arasında karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama mümkün olamamaktadır. Kanunen tanınan bir hakkın, yönetmelikte yer almadığı gerekçesiyle 657 sayılı Kanun’un 73. maddesi hükmü Milli Eğitim Bakanlığı’nda uygulanmamaktadır. Uygulama neticesinde yer değiştirmeler karşılıklı olarak yapılacağı için sonuçta mevcut kadroların boşalmasına ve de öğretmen açığına neden olunması mümkün olmadığından, karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkının tanınmasının hukuki ve fiili bir gerekçesi de bulunmamaktadır. Nitekim becayiş hakkının bir dönem Bakanlıkta uygulandığı da bilinen bir gerçektir. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde gerekli değişiklikler yapılarak öğretmenlere 657 sayılı Kanun’dan doğan becayiş hakları verilmelidir.

Anadolu Liseleri Öğretmen Sınavı Ücreti

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik kapsamında Anadolu liselerine öğretmen alımlarına ilişkin yapılacak olan sınav için öngörülen 80 TL’lik ücretin, Bakanlığın kendi personeli için yapmış olduğu bir sınav olduğu hususu da dikkate alınarak, daha makul bir seviyeye çekilmesi sağlanmalıdır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

12 Yorum