banner476

Memur-Sen: Yüzde 17.54 Zam, 258 Maddelik Kazanım Sağladık

Memur-Sen'den Yapılan Açıklama: İmza altına aldığımız 4. Dönem Toplu Sözleşmede 45 maddesi genel, 213 maddesi hizmet kollarının olmak üzere toplam 258 maddede bağıtlanan kazanımlar elde ettik. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılında %7,64; 2019 yılında %9,20; iki yıllık toplamda kümülatif %17,54 zam aldık. İki yıllık toplamda 36 milyar TL pay kamu görevlilerine aktarılacak.

Sendikalar 24.08.2017, 20:44 17.06.2020, 12:18
Memur-Sen: Yüzde 17.54 Zam, 258 Maddelik Kazanım Sağladık

GENEL KAZANIMLARIMIZ

2018 YILI MAAŞ VE ÜCRETLERE ORANSAL ZAM

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 2018 yılı Ocak ayında %4, 2018 Temmuz ayında %3,5 olmak üzere 2018 yılı için kümülatif olarak toplamda %7,64 zam yapıldı 

2019 YILI MAAŞ VE ÜCRETLERE ORANSAL ZAM

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 2019 yılı Ocak ayında %4, 2018 Temmuz ayında %5 olmak üzere 2019 yılı için kümülatif olarak toplamda %9,20 zam yapıldı 
2018 ve 2019 yıllarına ilişkin İki yıllık kümülatif zam oranı %17.54 oldu. Toplu Sözleşme ile en düşük memur maaşı aylığı olan 15/1 bekar hizmetli memurun halen 2.410 TL olan maaşının 2.832 TLolmasını sağlandı 
2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı yapılacak, 
Toplu Sözleşme İkramiyesi 750 gösterge rakamı üzerinden 2018 Ocak-Haziran döneminde 80 TL, Temmuz-Aralık döneminde 83 TL, 2017 Ocak-Haziran döneminde 86 TL, Temmuz-Aralık döneminde 90 TL olarak ödenecek, 
399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanı 2018 yılı ilk altı ayı için 5.847 TL'ye, ikinci altı ay için 6.051 TL'ye yükseltildi.  2019 yılı ilk altı ayı için 6.293 TL'ye ve ikinci altı ayı için 6.607 TL'ye yükseltilecek, 
Sözleşmeli personel yemek yardımından yararlanmaya devam edecek, 
Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarı 2018 yılı birinci altı ayda 1.448 TL ikinci altı ayda 1.498 TL, 2019 yılı birinci altı ayda 1.559 TL, ikinci altı ayda 1.637 TL olarak ödenecek,
 Kamu görevlisinin burs alan ve Devlet tarafından okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek, 
4/C'li personele ödenen 184 TL ek ödeme tutarının 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren %40 artışla 256 TL olarak verilmesi sağlandı 
4/C’li personelden ilköğretim mezunu olanların 2017 Temmuzda aile yardımı ve ek ödeme dâhil 2.334 TL olan maaşı, 2018 Ocak ayındaki yüzdelik zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 2.492 TL ye çıkacak ve toplam maaş artış oranı %6,77’ye ulaşacak. 
4/C'li personele çalışmayan eşi için brüt 270 TL eş yardımı, 0-6 yaş grubundaki çocukları için 63,44 TL, 6 yaş üstü çocukları için 31,72 TL aile yardımı verilmesi sağlandı 
4/C'li personelin ayda 50 saate kadar fazla çalışma ücreti alabilme hakkı devam edecek. Böylelikle bu personel aylık 95 TL fazla çalışma ücreti alabilecek. 
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi/taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmeye devam edilecek 
Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog ünvanlı kamu görevlilerine, teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam edilecek, 
Seyyar görev tazminatının il sınırı esasıyla ödenmesine devam edilecek, 
Meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde bulunan baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerlerdeki kamu konutlarından yararlanan kamu görevlilerinin kira ödememesi sağlandı 
KİT personelinin lojman kirasının %15 indirimli ödemesi sağlandı 
KİT'lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulaması yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde ay uygulanmasına devam edilecek, 
İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesi uygulamasına devam edilecek, ayrıca itfaiye teşkilatı personelinden 7/24 çalışanlara ücretsiz olarak 2. ve 3. öğün yemekleri tamamen ücretsiz verilecek 
Yüksek öğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer alması uygulamasına devam edecek, 
Kamu Avukatlarına ödenebilecek yıllık vekâlet ücreti üst sınırı 25.632 TL’ye yükseltildi ve aylık 1.540 TL’den %38 artışla 2.136 TL’ye çıkarılması sağlandı 
Kamu Avukatlarından 1/4 kademesinde olanların 2017 Temmuz ayında vekalet ücreti dahil 5.631 TL olan maaşı, vekalet ücretindeki ilave artış ile birlikte Ocak ayında 6.446 TL’ye çıkacak ve toplam artış oranı %14,4’e ulaşacak. Bu tutara avukatların görev gereği dava için çıktıkları her gün karşılığı 29 TL eklenecektir. 
Programcı ve çözümleyici unvanlı personelin Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması ve bu kadroda bulunanların teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılması sağlandı 
Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında görev yapan personelin işe gidiş ve gelişlerinde yararlandığı servis hizmetinin kapsamına ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında çalışan personelin de dâhil edilmesi sağlandı 

Kamu görevlilerine yapılacak giyecek yardımının, ilgili Yönetmelik uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi yapılması sağlandı, 
KİT'lerde görev yapan baş müdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 20 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 202 TL ilave zam yapıldı, 
Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına,  özel hizmet tazminatları 5 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 51 TL ilave zam yapıldı, 
KİT'lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve veteriner hekimlerin maaşlarına, ek ödemeleri 12 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 122 TL ilave zam yapıldı, 
Şef kadrolarında bulunan personelin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 10 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 101 TL ilave zam yapıldı, 
Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 5 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 51 TL ilave zam yapıldı, 
KİT'lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan;
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 25 TL olmak ve üç ayda 500 TL'yi aşmamak üzere,
b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 15 TL olmak ve 3 ayda 300 TL'yi aşmamak üzere,
c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 10 TL olmak ve 3 ayda 200 TL'yi aşmamak üzere ilave ücret ödenmesi sağlandı, 
Kamu görevlilerinin cuma günü öğle arası izinlerini cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenleyen cuma izniyle ilgili 2016/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uygulamasının sürdürülmesi sağlandı, 
Kamu görevlilerine, hac farizalarını yerine getirmeleri için hac süresince ücretsiz izin kullanabilme hakkı elde edildi 
Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına ödenen tutar 13.935 TL artırılarak 97.600 TL, malul kalanlara ise maluliyet derecesine göre tazminat ödenmesi sağlandı 
Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürelerinin, konutun yeri ve niteliği dikkate alınarak sıra tahsisine esas puanda değerlendirilmemesi sağlandı 
Aile yardımı ödeneğinden yararlanmak için zamanında bildirimde bulunmayanlara daha sonra bildirimde bulunmaları halinde geriye dönük 3 ay süreyle daha aile yardımı ödeneği verilmesi sağlandı 
Döner sermayeden ek ödeme verilmeyen Tabiplerin ve diş tabiplerinin maaşlarına, ek ödeme oranları 12 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 122 TL ilave zam yapıldı 
Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine ödenecek çocuk yardımının %50 artırımlı olarak ödenmesi sağlandı 
Büyükşehire dönüştürülen illerde ilçelere gidiş gelişler sebebiyle harcırah ödenmesinde yaşanan sorunların, memuriyet mahalli yeniden tanımlanarak çözümlenmesi sağlandı 
Kamudaki avukatlara,  davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 29 TL ödeme yapılması sağlandı 
Sınav ya da zorunlu staj sebebiyle misafirhanede kalacak kamu personelinin çocukları için kurum ayrımı yapılmaksızın en düşük tarife üzerinden ücret alınması sağlandı  
Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınması sağlandı 
Mühendisler ve diğer teknik personel ile birlikte çevresel etki değerlendirmesi amacıyla arazide görev yapan Biyologlar arazi tazminatı kapsamına alınmış olup arazide görev yaptıkları her gün için 30,45 TL ilave ödeme yapılması sağlandı 
Kamu kurum ve kuruluşlarının helal gıda sertifikasıyla tanışması sağlandı 
Engelli kamu görevlilerine; mesleki uyum eğitimlerinin verilmesi, fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kurum tarafından görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin eşlik etmesi sağladı ve kamu konutlarından pozitif ayrıcalık kapsamında öncelikli yararlanmalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

MEMUR-SEN

Yorumlar (6)
mustafa 3 yıl önce
bu kadar kazanım beni kudurtur.. günahını almışım sayın başkanın:-)))
Bumin Kağan 3 yıl önce
Memurların kazanımı bence sizin gibi insanların bizi temsil ettiğini görmek olabilir.Her ay başında sizleri yadediyorum.
Sendika üyesi 3 yıl önce
İstifa ediyorum ve üyelikten çeçekiliyorum. En etkili tepkiyi veriyorum.
Dörtdivanlı 3 yıl önce
İşte sendikacılık işte sendika yürü be Ali kim tutar seni kıskananlar çatlasın
Hak 3 yıl önce
Kendini kandırmayı bırak Ali Yalçın, sattın bizi
Yersen 3 yıl önce
Utanmadan sıkılmadan kazanım diyorsun.ilk isim sendikadan istifa olacak

Gelişmelerden Haberdar Olun

@