TES, KILAVUZLARI DEĞERLENDİRDİ

TES, KILAVUZLARI DEĞERLENDİRDİ

TÜRK EĞİTİM-SEN, İLLERARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZUNU ve ÖZÜR GRUBU KILAVUZUNU DEĞERLENDİRDİ.

İLLERARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU DEĞERLENDİRMEMİZ
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu yayınlanmıştır. Türk Eğitim-Sen olarak bu kılavuz hakkındaki değerlendirmemiz aşağıdaki gibidir.
 
•        15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 3 (üç) yıl süreyle fiilen öğretmen olarak çalışanlar yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
 
•        Her ikisi de yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmen eşler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu öğretmenlerin farklı illere atanmaları hâlinde, atamasını görev yerinden ayrılmadan iptal ettiren eş, eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bu öğretmenlerden aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir
•        06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında, 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe atananlar, 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın 06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde hâlen görev yapmakta olmaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.  KPSS puanı ile kadroya geçenler ile ilgili mağduriyetleri defalarca Bakanlığa iletmiştik. İl içi yer değişikliği kılavuzunda dahi KPSS ile kadroya geçenleri görmeyen bakanlık Türk Eğitim-Sen’in girişimleri sonucunda mağduriyetleri bir nebzede olsun gidermiştir.
•        2012 yılı yaz tatili yer değiştirme döneminde il içi yer değişikliği yapılan öğretmenlerin, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecektir.
•        İller arasında yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, başvurularında ilan edilen eğitim kurumları arasından 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Tercihler, aynı ilden yapılabileceği gibi farklı illerden de yapılabilecektir. Öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları hâlinde 26. seçeneğe atanmayı isteyip istemediklerini de belirteceklerdir.
Kılavuzda iller arası yer değişikliği yapabilmek için aranan süre şartında 15 Eylül tarihi baz alınmıştır. Aynı tarihte Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliği kılavuzunu da yayınlayan bakanlık bu kılavuzda 30 Eylül tarihini baz almıştır. Yaptığımız eylemler ve girişimleriniz sonucunda özür durumuna bağlı yer değişikliği kılavuzunda 30 Eylül tarihinin esas alınması sevindirici bir gelişmedir. Ancak, özür durumu kılavuzunda esas alınan tarihin isteğe bağlı yer değişikliği kılavuzunda esas alınmaması haksızlıktır. Bu konuda pek çok davanın açılacağı mutlaktır. Bu nedenle bakanlığın bir an önce bu konudaki haksızlığı gidermesi gerekmektedir.
Yine kılavuzda iller arasında yer değiştirmek isteyenlerden zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek için 2. ve 3. Hizmet bölgeleri ile 1. Hizmet bölgelerinin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumlarında 06.05.2010 tarihinden itibaren görev yapanlar, 06.05.2010 tarihi itibari ile sözleşmeli olup KHK ile kadroya geçenler, yine 06.05.2010 tarihi itibari ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar süre şartı ve zorunlu hizmet yükümlüsü olup olmadıklarına bakılmaksızın başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak; burada öncelikli şart 06.05.2010 tarihi itibari ile çalıştıkları hizmet bölgelerinde halen görev yapmakta olmalarıdır. Asıl sıkıntı “06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgesi” ibaresinde yaşanacaktır.
Şöyle ki; 06.05.2010 tarihi itibari ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken görev aldığı hizmet bölgesinden farklı bir hizmet bölgesine 06.05.2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu olarak atanan öğretmenler 06.05.2010 tarihi itibari ile çalıştığı bölgede halen görev yapmadıkları gerekçesi ile yer değişikliği başvuruda bulunamayacaktır. Örneğin; 06.05.2010 tarihinden önce Kırıkkale ilinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 06.05.2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile Mardin iline kadrolu atanan bir öğretmen 06.05.2010 tarihi itibari ile bu bölgede çalışmadığı için 3 yılını doldurmadan bu haktan yararlanmayacaktır. Yine örnek vermek gerekirse 2. Hizmet bölgesinde görev almakta iken 3. Hizmet bölgesine 06.05.2010 tarihinde sonra yer değişikliği yapan bir öğretmen bu maddeden faydalanamayacaktır. 2. Ve 3. Hizmet bölgeleri sosyo-ekonomik ve gelişmişlik açısında birbirlerinden çok da farklı bölgeler olmamasına karşın, Bakanlık 2. Hizmet bölgesinden 3. Hizmet bölgesine yer değişikliği yapan veyahut 3. Hizmet bölgesinden 2. Hizmet bölgesine yer değişikliği yapan öğretmenleri bu madde kapsamında değerlendirmemesi anlaşılabilir bir durum değildir. Her iki bölgede zorunlu hizmet bölgesidir.
Hatta aynı madde ile ilgili sözleşmeli öğretmen iken KPSS puanı veyahut KHK ile kadroya geçen öğretmenlerden 06.05.2010 tarihinden sonra sözleşmeli öğretmen olarak görev aldıkları hizmet bölgesi ile aynı kapsamdaki hizmet bölgesine yer değişikliği yapan öğretmenlerin bu haktan faydalanıp faydalanamayacağı konusunda dahi tereddütler yaşanmaktadır. Örneğin, sözleşmeli öğretmen iken 3. Hizmet bölgesinde görev alan ve 06.05.2010 tarihinden sonra yine 3. Hizmet bölgesi olan bir ile ataması yapılan öğretmenlerin başvuru hakkının olup olmadığı ile konusunda ortada bilgi kirliliği bulunmaktadır. Bir çok Türk Eğitim-Sen üyesi sendikamıza ulaşarak illerden aldıkları bilgilerin farklı olduğunu bildirmektedirler. Bu konuda bakanlığın acilen açıklama yapması gerekmektedir.
06.05.2010 tarihi itibari ile sözleşmeli olarak görev yapmakta iken KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlerde adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın yer değiştirebiliyor ise bu bir anlamda Bakanlığın bu durumdaki öğretmenleri zorunlu hizmetten muaf tuttuğu anlamına gelmektedir.  
Şöyle ki, 06.05.2010 tarihi itibari ile sözleşmeli öğretmenlikten KPSS puanı ile kadroya geçenler zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirirlerken bu öğretmenlerin zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olmayan yerlere atanabilmelerinin sağlanması ancak bu şekilde olabilmektedir.
Yayınlanan kılavuzda yer alan hukuki eksiklikler ve hukuka aykırılıklar sendikamızca değerlendirilmeye devam edilmektedir. Bu konuda tüm hukuki girişimlerde bulunulacaktır.
 
ÖZÜR GRUBU KILAVUZU DEĞERLENDİRMEMİZ
 
Bakanlıkça Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kılavuz ile ilgili Türk Eğitim-Sen olarak ilk değerlendirmemiz aşağıdaki gibidir.
 
Yayınlanan kılavuzda öğrenim özrüne yer verilmemiştir. Yönetmelikte özür durumuna bağlı yer değişiklikler kapsamında değerlendirilen öğrenim özrü kılavuzda yer almamaktadır. Yönetmelikte yer almasına ve yıllardır uygulanmasına rağmen bir anda öğrenim özründen yer değişikliği hakkının öğretmenlerin elinden alınması hukuk devleti ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. Bu konuda tüm hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak özür gereklerinin karşılanması için çıkarılan kılavuzda il emrine de yer verilmemiştir. Yıllardır bir gelenek haline gelmiş olan il emri hakkının bu kılavuz ile öğretmenlerin ellerinden alınması bir çok kişinin özürlerine rağmen yer değişikliğinin yapılmaması anlamına gelmektedir. Yer değiştirme başvurusunda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı aranmıştır. 2011 yılı içerisinde tüm atama çeşitlerine göre atanıp hâlen öğretmen kadrolarında bulunanlardan, bulunduğu ilde ya da eğitim kurumunda 30 Eylül tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Açılan davalarda sonucunda verilen kararlar uyarınca Bakanlık açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla Bakanlık öğretmen kadrolarına atananların sağlık durumu özrü atamasına başvurularında 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aramamaktadır. 6)     Sağlık durumu ve eş durumu özrü bulunduğu hâlde, 2012 yılı yaz döneminde il içi ya da iller arasında isteğe bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenler, bir sonraki özür grubu yer değiştirme dönemine kadar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.
7)     Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve eşinin talebi hâlinde, yer değişikliği başvuruları birlikte değerlendirilecektir.
8)     Öğretmenler, yer değiştirmek amacıyla 40 (kırk) tercihte bulunabileceklerdir. Alanlarında atanabilecekleri 40’tan fazla eğitim kurumu bulunan öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları durumunda 41 inci seçenek olarak atanmak istedikleri yerdeki boş normu bulunan eğitim kurumlarından birine atanmak isteyip istemediklerini mutlaka belirteceklerdir.
Tercihine sunulan eğitim kurumlarından daha az sayıda tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenler sadece tercihlerine atanabileceklerdir. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki eğitim kurumlarına tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler istekleri hâlinde 657 sayılı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda aylıksız izinli sayılacaklardır. 11)  Öğretmenlerin ayrılacakları eğitim kurumlarına da bu atama döneminde özür grubu ataması yapılabilmesi bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak kabul edilecektir.Birinci aşamada öğretmenler, özürlerine uygun Elektronik Başvuru Formunu doldurduktan sonra, özür durumuna ait belgelerdeki bilgilere dayalı olarak atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formlarını onaylatacaklardır. İkinci aşamada ise öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi nedeniyle muhtemelen boşalacak eğitim kurumlarının listesi bakanlık sitesinde yayınlanacak ve  birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenlerin, atanmak istedikleri eğitim kurumu tercihleri alınacaktır. Öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumlarının kurum kodlarını tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.
            Yine yayınlanan kılavuzda genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kapsamında görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilmektedir. Ancak; ortaöğretim kurumlarına merkezi sınavla yapılacak olan başvurular ve kayıt süreleri bu atamaların yapılmasından sonraki bir zaman denk geldiği için bu kişiler bu nedenle yer değişikliği talebinde bulunmayacaktır. Orta öğretim merkezi sınavla yerleştirmeler için 01-08 Ağustos 2012 tarihinde tercihler yapılacak, 24 Ağustos 2012 tarihinde sonuçlar açıklanacak ve  27-31 Ağustos 2012 tarihinde kayıt işlemleri yapılacaktır. Bu nedenle başvuruda bulunacak olan öğretmenler ise kılavuza göre 13-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecektir.  Kısacası, kılavuz takvimine göre bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmayanlar bu dönemde yer değiştiremeyecektir.
Türk Eğitim-Sen olarak yayınlanan kılavuzda il emrinin ve öğrenim özrünün olmaması gibi mağduriyete meydan verecek olan maddeler derhal yargıya taşınacaktır.
 
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.