banner476

LGS başvuruları nasıl yapılacak? 2020 LGS'ye başvuru kılavuzuna dair tüm detaylar

LGS başvuruları nasıl yapılacak? 2020 LGS'ye dair tüm detaylar bu haberimizde

Sınavlar 04.04.2020, 12:02 04.04.2020, 13:29
LGS başvuruları nasıl yapılacak? 2020 LGS'ye başvuru kılavuzuna dair tüm detaylar

LGS 2020 Başvuru kılavuzu dün meb tarafından yayınlandı. LGS başvur kılavuzunun yayınlamasından sonra MEB LGS 2020'ye dair sıkça sorulan tüm sorulara cevap verdi.2020 LGS sınavıan girecek öğrencilerin LGS'ye dair aklınaza takılan tüm sorulara  cevap mahiyetide bu çalışme ile tüm sorula cevap bulacaksınız.

LGS 2020 'ye dair sık sorulan sorular cevaplar.

Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu nerede yayımlandı?

Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Sınav ne zaman yapılacaktır?

Merkezi Sınav 7 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır.

Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?

Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğ-renciler hariç, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecektir. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Başvurular ücretsizdir.

Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?

Hayır, Sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Resmi ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokullarının ve Geçici Eğitim Merkezi öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

2019-2020 eğitim öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfına de-vam eden öğrenciler merkezî sınava başvurabilir.

Yurt dışında e-okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetme-liği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğ-renim görüyor olmak şartıyla;

Başvurularını, 03-14 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolos-luk veya Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır,

Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır,

Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri Bü-yükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine 22 Nisan 2020 tarihine kadar gönderilecektir.

Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölç-me, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 22 Nisan 2020 tarihine kadar ulaşacak şe-kilde gönderilecektir.

Başvuru Belgeleri;

Bir adet vesikalık fotoğraf

Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

Onaylı denklik belgesi

EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenci-ler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?

Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.

Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır?

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 28 Mayıs 2020 tarihin-den itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolos-luklarından alacak ve onaylatacaklardır.

Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenci belgenin yenisini nereden alacaktır?

Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenci, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlü-ğünden alabilecektir.

Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi bulundurmak zorundadır.

Ayrıca, geçerli kimlik belgesi olmayanlar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, im-zalı-mühürlü/ barkodlu - karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

T.C. İçişleri Bakanlığı 5490 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanununa ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uy-gulanmasına İlişkin Yönetmelik” gereği 15 (on beş) yaşından itibaren nüfus cüzdanlarında/T.C. kim-lik kartlarında fotoğraf bulundurulması zorunludur.

Merkezi sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. 1. Oturum sözel alan 75 dakika, 2. Oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır.

Merkezi sınavda oturumlarda hangi dersler yer almaktadır, soru dağılımı nasıl olacak?

Merkezi sınav birinci oturum sözel alanda Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; İkinci Oturum sayısal alanda ise Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.

Soru dağılımı ise;

Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,

İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınavda kendilerine uygun hizmet alabilmeleri için ne yapmaları gerekmektedir?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime ve geçici eğitim merkezine devam edenlerin bilgileri okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM’a gönderilecektir. Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için;

Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur.

Öğrencinin alacağı sınav tedbir hizmeti, velinin/vasinin görüşüne ve yetersizlik alanına uygun ola-rak okul müdürlüğü tarafından tespit edilerek ilgili RAM’a bildirilecektir.

Öğrencilere sınav tedbir hizmetinin sağlanabilmesi için RAM müdürlükleri tarafından bu öğren-cilerin MEBBİS-RAM modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olarak tanılanmış olması gerekmektedir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin EK-2 “Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu” ile gönderilen bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlendiğine dair belge, RAM müdürlükleri tarafından okul mü-dürlüklerine gönderilecektir.

Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ise 14 Nisan 2020 tarihi-ne kadar Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Or-taokulu Müdürlüğü tarafından Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen hizmet talepleri doğrultusunda sınav tedbir hizmeti verilecektir.

Özel gereksinimi olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçlerini sınav esnasında yanlarında bulundurabilecekler midir?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

Özel gereksinimi olan öğrencilere sunulacak hizmetler nelerdir?

https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzun 7. Maddesinde (‘‘ÖZEL EĞİTİM İHTİ-YACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER”) sunulacak hizmetler ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Yabancı Dil dersinden kimler muaf olabilecektir?

İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin Yabancı Dil dersinin testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler sınava nerede girecektir?

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM’a bildirilmesi gerekmektedir. RAM müdürlükleri, öğrenci için alınan sınav tedbir hizmeti kararını ve öğrencinin sınava alınacağı adres bilgisini il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderecektirler.

Süreğen hastalığı olan öğrenciler için sınav esnasında sunulacak tedbirler nelerdir?

Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlar-da sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmele-rine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir.

Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihti-yacının yedek gözetmen eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.

Sınavda ek süre verilen ve muafiyeti olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

Yabancı dil dersinin testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

Yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturu-mundaki (birinci oturum) toplam sınav süreleri 65 dakika,olacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin testinden muaf olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin testinden muaf olan öğrencilerin sözel oturumundaki (birinci otu-rum) toplam sınav süresi 60 dakika olacaktır.

Sınavda uyulacak kurallar nelerdir?

Sınav kuralları https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun’’ Sınav Uygulaması bölümünde açıklanmıştır.

Sınavın değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?

Merkezi Sınavın değerlendirilmesi https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun” Sınav Değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıştır.

Sınav sonuçları nereden ilan edilecektir?

Merkezî Sınav sonuçları 1 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına nereden ve nasıl itiraz edilecektir?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve so-nuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümün-den elektronik olarak yapılabilecektir.

Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Banka-sı ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankama-tik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, ban-ka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Bakanlık tarafından başvurusu merkezi olarak yapılan her öğrenci sınava girmek zorunda mı?

Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Okullar tatil oldu, sınavda sorulacak sorular hangi konuları içerecek?

Her alan için 8’inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerile-rini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

Birinci dönem konuları hangileridir?

Birinci dönem konu ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Görme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Ruhsal ve duygusal bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Bedensel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Zihinsel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Süreğen hastalığı olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir, başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

7

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@