Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme imzalanması sırasında damga vergisi alınabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinden damga vergisi alınamaz.

Sözleşmeli Öğretmenler 15.01.2020, 15:54
Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme imzalanması sırasında damga vergisi alınabilir mi?

Soru; Atanmış öğretmenleriz , sözleşme yenilemeye gittik, sözleşmemizin onaylanabilmesi için 392,85 TL damga vergisi ödedik, Türkiye genelinde bizimle beraber atanmış arkadaşlara sorduğumuzda ise onlar ödememiş ... Eğer ödemez isek maaşımızdan damga vergisi kesintisi yapacaklarını söylediler . MEB'ime yazı gönderdik cevap olarak alınmayacak dendi ama ilçe milli eğitim resmi yazı gelmeyene kadar almaya devam edeceklerini söyledi.

Cevap; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 2.maddesinde ise vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 10. maddesinde damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında da, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

Fakat 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun "İstisnalar" başlıklı 9. maddesindeki; "Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır." hükümlerince bazı işlemler damga vergisinden muaftır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla İlgili Kağıtlar" başlıklı kısmı 25. maddesindeki; "25. (Ek: 13/2/2011-6111/83 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. (Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)" hükümlerince 2011 yılından itibaren sözleşmeli öğretmenlerden sözleşmeleri nedeniyle damga vergisi alınamaz.


2011 yılında Kanuna giren bu maddeye rağmen İstanbul bazı öğretmenden 392,85 TL damga vergisi alınması yanlış bir uygulamadır. İl milli eğitim müdürlüğünün ilçe milli eğitim müdürlüklerini bilgilendirmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
www.memurlar.net

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@