banner476

Öğretmen Dışındaki MEB Personeli İçin İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu

2018 Yılı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışı İl İçi Atama ve Yer Değiştirme Duyurusu

Yer Değiştirme 07.05.2018, 19:39 07.05.2018, 19:42
Öğretmen Dışındaki MEB Personeli İçin İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu

2018 Öğretmen Dışındaki MEB Personeli İçin İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu:

2018 YILI  (GİH-THS-SHS-YHS) İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU VE ATAMA KLAVUZU

GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 32.maddesindeki hükümler doğrultusunda yapılacaktır.
 2. İlçe/Okul/Kurumlarda görev yapan personele, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeye ilişkin duyuru İlçe/Okul/Kurum idarecileri tarafından imza karşılığı duyurulacaktır.
 3. İl içi isteğe bağlı yer değişikliğinde bulunacak personelin hizmet süresi (Söz Konusu Yönetmeliğin 4.cü maddesinin (h) bendince (Değişik:RG-10/12/2014-29201) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68.inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreleri,) hesaplanırken son tarih olarak 30 Eylül 2018 tarihi dikkate alınacaktır.
 4. Yer değiştirme isteğinde bulunan personel MEBBİS e-personel modülüne kişisel şifresi ile giriş yaparak hatalı bilgileri var ise kadrosunun bulunduğu okul/kurum veya ilçe mili eğitim müdürlükleri hatalı bilgilerini düzelttirecektir. Aksi takdirde tüm sorumluluk personelin kendisine ait olacaktır.
 5. Yapılan atamalarda sonunda oluşan eş, sağlık veya özel hayatı etkileyen nedenler hariç olmak üzere kesinlikle yapılan atamalar iptal edilmeyecektir.
 6. Haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen personel daha önce çalıştığı İlçe/Okulu/Kurumu 4 yıl süre ile tercih edemeyecektir.
 7. Yer Değiştirme tercihinde bulunacak adaylar tarafından ilan edilen münhal kadrolar doğrultusunda dikkatle incelenerek doldurulacaktır. Tercihte bulunan okul/kurum halen görev yapılan ilçe sınırları içerisinde ise münhal kadrolardaki belirtilen dereceler dikkate alınmaksızın tercihte bulunulabilecektir. Tercihte bulunan okul/kurum ilçe sınırları dışında ise münhal listede belirtilen kadro derecelerine 657 sayılı kanununun 68.Maddesinde belirtilen şartları taşıması kaydıyla tercihte bulunulabilecektir.
 8. Başvuru bilgilerindeki hatalardan dolayı oluşabilecek her türlü olumsuzluk durumunda, tüm yasal sorumluluk başvuru yapan personele, okul/kurum müdürlüğüne ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacaktır.
 9. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Müdürlüğünüzce yasal işlem yapılması hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması durumunda işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesi ve takibinde birinci derecede adaylar sorumlular.
 10. Atamalar yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple boşalan kadrolar dikkate alınmayacaktır.
 11. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmetleri (Personel ve Kadro Terfi) bölümüyle e-posta, telefonda ya da faks ile iletişim kurulacaktır.
 12. 3 ve 4’üncü derecelere; 657 sayılı, Devlet Memurları Kanununun 68.Maddesinin (b) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıyanlardan veya müktesebi bu derecelere gelenlerin,

-5,7,9,10,12’inci derecelere ise personelin aylık derece ve kademesine göre 3 (üç) alt ve 3 (üç)  üst derecelere atamalarının yapılması sağlanacaktır.

      13- Teknisyen (Ö)  kadrolarında bulunan personeller münhal listedeki kadrolardaki dereceler dikkate

            alınmaksızın ihtiyaç bulunan okul ve kurumlar listesinden tercihte bulunabileceklerdir. İhtiyaç

           doğrultusunda atamaları yapılacaktır.

            Görev yaptığı ilçe sınırları içerisindeki diğer bir eğitim kurumunu tercih etmek isteyen personel ise münhal kadro derecesi bulunup bulunmadığına bakmaksızın atama başvurusunda bulunabilecektir.

 1. Personelin yer değiştirme işlemini etkileyecek;
 • Kimlik bilgileri,
 • Göreve başlama bilgileri
 • Aylıksız izin veya ücretsiz izinlerin sisteme işlenmesi
 • SGK Bilgileri
 • Öğrenim Bilgilerinin kontrollerinin sağlanması kişinin kendisi 1. Derecede sorumludur.
 1. Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURUDA BULUNACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

 1. Onaylı hizmet cetveli
 2. Mezuniyet belgesi (aslı gibidir yapılması)
 3. Hizmet birleştirmesi var ise SGK dökümü (e-devletten alınabilir.)
 4. Başvuru tercih formu

BAŞVURUDA YAPILACAK İŞLEMLER

 1. Tercihler bölümünde kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe) uygun en fazla 10 tercih yapılacaktır.
 2. İlan edilecek kadrolardan kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe) uygun kadro olmaması halinde Atama Başvuru Formunda bulunan “Alt dereceli kadroya atanmayı kabul ediyorum”  yazılı yerin imzalanması gerekmektedir.
 3. Başvurusunu yapan personel, başvuru formunu tasdik ve imza işlemi için kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim ederek, eğitim kurumuna onaylatacaktır.
 4. Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru formunu onayladıktan (imza-kaşe-mühürlü) sonra istenen diğer evraklar ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecektir.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

 1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, başvuruları incelemek üzere atamadan sorumlu Şube Müdürlüğü tarafından incelenmesi hatalı başvuruların alınmaması.
 2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri başvuru formunu diğer evraklarla birlikte 2 nüsha halinde düzenleyerek; bir nüshasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde muhafaza edecek, bir nüshasını da toplu olarak belirtilen teslim tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecektir.

ATAMALARIN YAPILMASI: Söz konusu yönetmeliğin 32.maddesi gereği atamalar takvimde belirtilen süre içerisinde hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadroda hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması halinde ise kura çekilecektir.

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

 1. Takvimde belirtilen sürenin dışında yapılan başvurular,
 2. Gerekli şartları taşımayanlar,
 3. Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle müracaat edenler,
 4. Münhal Okul/Kurum listesinde bulunmayan Okul/Kurum tercih edilmesi halinde başvurusu tamamen ya da uygun olmayan tercihleri geçersiz sayılacaktır.

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Yapılacak İş ve İşlemler

Tarih

Duyuru Yapılması

07 Mayıs 2018

Münhal Okul/Kurumların İlan Edilmesi

09 Mayıs 2018

Başvuruların Kurum Müdürlüğünce alınıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince incelenmesi

09-17 Mayıs 2018

Başvuruların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslimi

21 Mayıs 2018

Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi ve inhanın oluşturulması

25 Mayıs 2018

Tarihinden sonra

Atama onayının ve Kararnamelerin Düzenlenmesi

Valilik Onayından Sonra

           

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@