banner476

Danıştay, maarif müfettişi atamasını neden durdurdu

Danıştay, 2016 yılında yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzunun 2 maddesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. MEB bu karar üzerine yeniden başvuru aldı

Yönetici Atamaları 17.10.2017, 11:08
Danıştay, maarif müfettişi atamasını neden durdurdu

MEB, geçtiğimiz günlerde maarif müfettişliği mülakat tarihlerini yayımlamıştı.

Oysaki Bakanlık geçen yıl maarif müfettişliğine atamaları yapmıştı. Ancak Danıştay'a açılan bir yürütmeyi durdurma davasında, kılavuzda yer alan iki maddeyle ilgili davacı lehine karar çıkmıştır.

Danıştay, TEMSEN'in açtığı davada, disiplin cezası alanların maarif müfettişliğine başvuramayacağı ile başmüfettiş atamasının nasıl yapılacağına dair düzenlemeye yer verilmemiş olması dolaysıyla kılavuzun iki maddesi hakkında yürürlüğü durdurma kararı vermiştir.

Danıştay İkinci Dairesi, sendikanın, kanunun maarif müfettişliğine nasıl atama yapılacağının yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği ancak MEB'in kılavuzla düzenleme yaptığı şeklindeki tirazını ise bire karşı dört oyla yerinde görmemiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T. C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
ESAS : 2017/42
KARAR : 2017/42
TARİH : 20.06.2017
ÖZET : Dava konusu 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzunun "Mülakata Başvuruya Engel Durumlar" başlıklı V. maddesinin 1. fıkrasının, dava konusu Kılavuzun 4 Nolu Ekinin 1. sırasının (Başmüfettiş Adedi) oybirliğiyle yürütmesinin durdurulmasına; dava konusu Kılavuzun ''Mülakat Komisyonu Oluşumu ve Çalışması" başlıklı VIII. maddesinin 1. fıkrası yönünden yürütmeyi durdurma isteminin oyçokluğuyla reddine; uyuşmazlık konusuKılavuzun dava konusu diğer maddelerine, fıkralarına ve ibarelerine yönelik yürütmeyi durdurma isteminin ise oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.

(652 s. KHK m. 36, 37, Geçici Madde 12) (657 s. DMK m. 125, 132)
İsteğin Özeti: Davacı Sendika tarafından, 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzunun IV/3., V/1., VI/3-c., VIII/1., X., XV., XVI. maddelerinin, VII/birinci cümlesinin ve Kılavuzun 2 Nolu Ekinin (Takvim) ile Kılavuzun 4 Nolu Ekinin 1. sırasının (Başmüfettiş Adedi) iptali ve yürütmenin DURDURULMASI İSTENİLMEKTEDİR.

Danıştay Tetkik Hakimi..Düşüncesi : Dava konusu Kılavuzun "Mülakata Başvuruya Engel Durumlar" başlıklı V. maddesinin 1 inci fıkrasıyla dava konusu Kılavuzun 4 Nolu Ekinin 1. sırasının (Başmüfettiş Adedi) yürütmesinin durdurulmasına, dava konusu olan diğer madde, fıkra ve ibareler yönünden ise yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmesi GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, davalı idarenin birinci savunmasının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü:

Dava konusu Kılavuzun tamamı yönelik olarak, 6764 s. Kanunun 13 üncü maddesi ile 652 s. Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen "Personele ilişkin geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 12 nci maddesi kapsamında, yine 6764 s. Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı için ihdas edilmiş olan Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarına atama yapabilmek için yapılacak olan mülakata ve mülakatta başarılı olanların atama işlemlerine ilişkin usul ve esasların, yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği, bu yönüyle dava konusu Kılavuz'un yürütülmesinin durdurulması yönündeki Başkan Ercan AHİ'nin itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.

Dava; 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzunun IV/3., V/1., VI/3-c., VIII/1., X., XV., XVI. maddelerinin, VII/birinci cümlesinin ve Kılavuzun 2 Nolu Ekinin (Takvim) ile Kılavuzun 4 Nolu Ekinin 1. sırasının (Başmüfettiş Adedi) iptali ve yürütmenin durdurulması İSTEMİYLE AÇILMIŞTIR.
09/12/2016 günlü, 29913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6764 s. Kanunun 6 ncı maddesi ile, 652 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin başlığı "Teftiş Kurulu Başkanlığı" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır" ibaresi "Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın veya Bakanın yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayıyla Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar" şeklinde, birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleriyle ikinci fıkrasında yer alan "Maarif Müfettişleri" ibareleri "Bakanlık Maarif Müfettişleri" şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları ise, "(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkanla Başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Başkanlık birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda ÇALIŞMA MERKEZİDİR. (4) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir." ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Yine, 6764 s. Kanunun 13 üncü maddesi ile, 652 s. Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen "Personele ilişkin geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 12 nci maddesinde "(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) .............
b) Maarif Müfettişleri illerde il müdürüne bağlı olarak inceleme, araştırma rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri yapar. Maarif müfettişlerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
c) ..................
ç).................
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 190 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ait bölümünde yer alan Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup halen Bakanlık teşkilatında görevli olanlarla Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ve milli eğitim uzmanıyla milli eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen atama sayı sınırlarına tabi tutulmaksızın Bakan Onayıyla Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilir. Bakanlık teşkilatında halen şube müdürü ve üstü kadrolarda çalışanlarla milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcıları arasından yapılacak atamaların sayısı, ihdas edilen Bakanlık Maarif Müfettişi kadro sayısının yüzde beşini geçemez. Bu fıkra uyarınca yapılacak mülakat, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakatiyle genel ve fiziki görünümünün,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
puan vermek suretiyle DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNTEMİDİR. Mülakat komisyonu başkan ve üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat komisyonunun oluşturulmasıyla komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir." hükmüne yer
VERİLMİŞ BULUNMAKTADIR.

Yukarıda yer verilen yasa değişikliği ile, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, Maarif Müfettişleri Başkanlıkları ise çalışma merkezlerine dönüştürülmüş ve Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususların yeni çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği ÖNGÖRÜLMÜŞ BULUNMAKTADIR.
Bilahare, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36., 37. ve Geçici 12 nci maddelerine istinaden, 6764 s. Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı için ihdas edilmiş olan "Bakanlık Maarif Müfettişi" kadrolarına atama yapabilmek için yapılacak mülakata ve mülakatta başarılı olanların atama işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen dava konusu kılavuz YAYIMLANMIŞ BULUNMAKTADIR.

I- Dava konusu Kılavuzun "Mülakata Başvuruya Engel Durumlar" başlıklı V. maddesinin 1 inci fıkrası yönünden;
Dava konusu Kılavuzun "Mülakata Başvuruya Engel Durumlar" başlıklı V. maddesi "Yukarıda (IV.) maddede sayılan görevlilerden;
1. Aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almış olanlar, Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatına başvuramazlar." şeklinde DÜZENMİŞ BULUNMAKTADIR.
Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde alt düzeydeki normların, yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan ALDIĞI KUŞKUSUZDUR. Normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen kanunlar yürürlüğünü Anayasa'dan, tüzükler yürürlüğünü kanunlardan, yönetmelikler ise yürürlüğünü kanun ve TÜZÜKLERDEN ALMAKTADIR. Dolayısıyla; bir normun, kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesi MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. Belirtilen hiyerarşinin, yönetmelikler bakımından bir ifadesi niteliğini taşıyan Anayasa'nın 124 üncü maddesinde de; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilecekleri kuralına YER VERİLMİŞTİR. Bu bağlamda, daha alt düzenleyici işlemler olan yönerge, genelge, kılavuzların da üst hukuk normlarına uygun olarak düzenlenmesi GEREKTİĞİ AÇIKTIR.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Disiplin Cezalarının Çeşitleriyle Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller" başlıklı 125 inci maddesinin (C) bendinde, "aylıktan kesme"; memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması olarak tanımlanmış ve bu cezayı gerektiren fiil ve HALLER BELİRTİLMİŞTİR. Yine anılan maddenin (D) bendinde, "kademe ilerlemesinin durdurulması"; fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulması olarak tanımlanmış ve bu cezayı gerektiren fiil ve HALLER BELİRTİLMİŞTİR. Söz konusu Kanun'un "Uygulama" başlıklı 132 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; aylıktan kesme cezasıyla tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacakları kuralına YER VERİLMİŞTİR. Bu düzenlemeyle aylıktan kesme ve kademe ilerlemesini durdurma cezası alanların atanamayacakları görevler sınırlı bir BİÇİMDE BELİRLENMİŞTİR.

Dava konusu Kılavuzun "Mülakata Başvuruya Engel Durumlar" başlıklı V. maddesinin 1 inci fıkrasında ise, aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almış olanların, disiplin cezasının ağırlığına göre üzerinden beş ve on yıl geçmiş olsa bile, Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatına başvuramayacakları şeklinde düzenleme YAPILMIŞ BULUNMAKTADIR.

Bu durumda; 657 s. Kanun'un 132 nci maddesinde belli disiplin cezaları almış olanların belli sürelerle belirli görevlere atanamayacağı düzenlemesi karşısında; aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almış olanlar için söz konusu beş ve on yıllık süre kaydı konulmaksızın alt düzeydeki bir hukuksal norm ile Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatına başvuramayacağı şeklinde engel konulması, üst düzeydeki hukuk normunda yer almayan bir konunun alt düzeydeki bir hukuksal norm ile genişletilmesi anlamı taşıdığı; diğer taraftan, dava konusu Kılavuzun dayanağı olan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36., 37. ve Geçici 12 nci maddelerinde de böyle bir engel duruma yer verilmesine karşın, dava konusu Kılavuzla yeni bir engel durum ortaya koyulması nedenleriyle, yasal dayanağı olmayan uyuşmazlık konusu düzenlemede hukuka UYARLIK BULUNMAMAKTADIR.

II- Dava konusu Kılavuzun 4 Nolu Ekinin 1. sırasının (Başmüfettiş Adedi) yönünden;
Dava konusu Kılavuzun 4 Nolu Ekinde "Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişliği İçin Atama Yapılacak Kadrolar Listesi"nin 1. sırasında GİH 1. dereceden "Bakanlık Maarif Başmüfettişi" olarak 50 adet serbest kadro GÖSTERİLMİŞ BULUNMAKTADIR. 20/01/1993 tarih ve 93/4055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan -mülga- Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü'nün "Yükselme" başlıklı 18 inci maddesinde "Müfettişlerin yükselmeleri genel hükümlere göre yapılır. Başmüfettişliğe yükselmede esas, mesleki yetenek, kıdem VE BAŞARIDIR. Yükselmelerde Başkanın görüşü alınır." hükmüne YER VERİLMİŞTİR.
Yine, 03/10/1993 tarihli ve 21717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan -mülga- Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin "Yükselme" başlıklı 49 uncu maddesinde "(Değişik: 12/09/1998/23461 RG) Müfettişlerin yükselmeleri genel hükümlere göre yapılır. Başmüfettişliğe yükselme ise, en az beş yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından mesleki yetenek, liyakat, çalışmalarda gösterilen gayret ve başarı, Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılan izlenim ve kıdem durumları bir bütün olarak ele alınmak ve değerlendirilmek suretiyle belirlenir ve Başkan'ın önerisiyle gerçekleştirilir." hükmüne YER VERİLMİŞTİR.

Yukarıda yer verilen ve yürürlükten kaldırılan düzenleyici işlemlerde de görüleceği üzere, başmüfettişliğe yapılacak olan atamalarda, genel olarak mesleki yetenek, kıdem ve başarı durumlarının esas alınacağının kurala bağlandığı; diğer taraftan, müfettişlikle ilgili diğer mevzuatlarda ve yerleşmiş yargı kararlarında da görüleceği üzere, müfettişlik mesleğinin kariyer bir meslek olduğu ve denetim hizmetlerinin işleyişinin diğer idari hizmetlerden farklı niteliğinin bulunduğu ve denetim hizmetlerinin yürütülmesinde kıdemin önemli olduğu BELİRTİLMİŞ BULUNMAKTADIR.

Bu durumda; dava konusu Kılavuzun dayanağı olan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 12 nci maddesinde, Bakanlık Maarif Başmüfettişlerinin atamalarının nasıl yapılacağı hususunda ayrıca ve açıkça bir düzenlemeye yer verilmediği gibi, Bakanlık Maarif Başmüfettişlerinin de atamasının, söz konusu Geçici 12 nci madde kapsamında Bakanlık Maarif Müfettişleri gibi düzenlendiğinin kabul edilmesi halinde dahi, Bakanlık Maarif Başmüfettişlerin nasıl seçileceğine ilişkin dava konusu Kılavuza göre daha üst düzenlemelerde (Yönetmelikte) bir düzenleme yapılmadığı, Müfettişlik mesleğinin yürütülmesinde kıdemin önemli olduğu hususu da dikkate alındığında, Başmüfettişlerin seçiminde üst hukuk normlarında herhangi bir kriter belirlemeden sadece mülakat komisyonunun oluşturulması ve çalışma usul ve esasların belirlendiği bir kılavuzda ayrıca Bakanlık Maarif Başmüfettişlerinin de atamasına yer verilmesinde hukuka UYGUNLUK BULUNMAMAKTADIR.

III- Uyuşmazlık konusu Kılavuzun dava konusu olan diğer maddelerine, fıkralarına ve ibarelerine ilişkin yürütmeyi durdurma istemi yönünden;
Kılavuzun dava konusu edilen diğer maddelerinin, fıkralarının ve ibarelerinin yürütmesinin durdurulması istemine gelindiğinde ise, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6352 s. Kanun'la değişik 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleşmemiş olduğundan, dava konusu edilen diğer maddelere, fıkralara ve ibarelere ilişkin olan yürütmenin durdurulması istemi YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR.

Öte yandan, dava konusu Kılavuzun ülke genelinde uygulanan nitelikte olması ve hukuka aykırı olduğu tespit edilen maddelerin müfettişlerin tamamını ilgilendirmesi nedeniyle, söz konusu Kılavuz maddelerinin uygulanması halinde telafisi güç zararların oluşmasına sebebiyet vereceği KANAATİNE VARILMIŞTIR.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Kılavuzun "Mülakata Başvuruya Engel Durumlar" başlıklı V. maddesinin 1 inci fıkrasının, dava konusu Kılavuzun 4 Nolu Ekinin 1. sırasının (Başmüfettiş Adedi) oybirliğiyle yürütmesinin durdurulmasına; dava konusu Kılavuzun ''Mülakat Komisyonu Oluşumu ve Çalışması" başlıklı VIII. maddesinin 1 inci fıkrası yönünden yürütmeyi durdurma isteminin oyçokluğuyla reddine; uyuşmazlık konusu Kılavuzun dava konusu diğer maddelerine, fıkralarına ve ibarelerine yönelik yürütmeyi durdurma isteminin ise oybirliğiyle reddine; tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsusen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere, 20.06.2017 tarihinde karar verildi.
(X) KARŞI OY :
Dava konusu Kılavuzun ''Mülakat Komisyonu Oluşumu ve Çalışması" başlıklı VIII. maddesinin 1 inci fıkrası yönünden;
652 sayılı KHK'nın Geçici 12 nci maddesindeki "... Mülakat komisyonunun oluşturulmasıyla çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir." hükmüne istinaden, dava konusu Kılavuzun ''Mülakat Komisyonu Oluşumu ve Çalışması" başlıklı VIII. maddesinin 1 inci fıkrasında "Mülakat Komisyonu, Bakanlık Makamı Onayında belirtilen nitelik ve sayıda üyeden oluşur. Komisyonda yeterli sayıda yedek üye görevlendirilir. Asıl üyenin komisyona katılamadığı durumlarda, komisyon yedek üyenin katılımıyla çalışmalarına devam eder." hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte; mülakat komisyonunun hangi niteliklere sahip kişilerden oluşacağına ilişkin bir belirleme olmadığı görülmekte olup, mülakat komisyonunun görevinin niteliği ve önemi dikkate alındığında, komisyon üyelerinin kimlerden oluşacağının, sayısının ve niteliklerinin neler olması gerektiğinin düzenleyici işlemlerle belirlenmesinin ve komisyon üyelerinin niteliklerinin mülakata girecek adaylar tarafından da bilinmesinin hukuk devleti, hukuki belirlilik ve düzenli idare ilkelerine uygun OLACAĞI TARTIŞMASIZDIR. Yukarıda belirtilen gerekçeyle, dava konusu Kılavuzun ''Mülakat Komisyonu Oluşumu ve Çalışması" başlıklı VIII. maddesinin 1 inci fıkrası yönünden 2577 sayılı Yasada belirtilen şartlar
gerçekleştiğinden, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.
Karar, Corpus'tan alınmıştır.

Kaynak: www.memurlar.net

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@