Edirne'de yanlış okul müdürü atamaları

Edirne'de yanlış okul müdürü atamaları

Edirne özelinde yanlış okul müdürü atamaları- Norm kadro fazlası yöneticiler atanmadan sınavlı atama yapılamaz

 Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması gerekmektedir.

Her ilde onlarca norm kadro fazlası yönetici var iken yeni yöneticileri eğitim sistemi kaldırmaz.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Sınav Kazanmış Yönetici Adaylarının Atama Duyurusu”na çıktı, duyuruyu incelediğimizde; “İlkokul+Ortaokul aynı binada eğitim yapıyorsa mevut müdürü ancak sınav kazanmış olmak ve diğer özel ve genel şartları taşımak kaydıyla görev yaptığı eğitim kurumunun ilkokul ve ortaokul müdürlüğünü isteyebilecektir. Aynı binada tek müdür var iken, bu binada boş gösterilen müdür normlarına bir başka eğitim kurumlarından atama yapılmayacaktır.” açıklamaları ile karşılaşmaktayız.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Duyurusunda “Münhal Okul/Kurum Yönetici Kadroları”nı incelediğimizde münhal kadroların karşısında; “İlkokul+Ortaokul aynı binada mevcut müdürü 2011 yılında sınavı kazanmış ise genel ve özel şartları taşıması şartıyla başvuruda bulunabilir. Diğer adaylar başvuruda bulunamaz” açıklamaları ile karşılaşmaktayız.

Peki, bu açıklamalar hangi anlama gelmektedir.

Okulunuz ilkokul ve ortaokula dönüştürüldü siz de okul müdürü idiniz eğer 2011 sınavını kazanmış ve yönetmelikteki şartları taşıyorsanız bu ilkokul ve ortaokul müdürlüğünü isteyerek atanabilirsiniz diyor Sayın Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri.

Yani okul müdürü idiniz okulunuz ilkokul ve ortaokula dönüştürüldü, 2011 sınavını kazanmadıysanız müdürlüğünüz gitti hadi hayırlı olsun.

Böyle bir sınav ve yönetmelikteki genel ve özel şartları taşıma şartı getirilmesinin hiçbir mantığı ve hukuki dayanağı olamaz.

Duyuruya çıkılmadan kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin normlarının istekleri de alınarak ilgili müdürlüklere aktarılması gerekmektedir.

Çünkü kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu okulların yöneticileri ile ilgili yapılacak işlemler 13.08.2009 Tarihli Ve 27318 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin

“Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları” başlıklı 26. maddesindeki hükümlere göre yapılmaktadır.

Anlaşılan o ki Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu yönetmelik maddesinde haberi bulunmamaktadır.

İşte o madde;

“Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

a) Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

c) Kapatılan eğitim kurumlarının yöneticileri, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak, varsa durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumu yöneticiliklerine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu yöneticiliği bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

(3) (Ek üçüncü fıkra: 09.08.2011/28020 RG) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin 7 nci ve 8 inci maddedeki şartları taşımaları gerekir.”

Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen okullardaki yöneticiler alanlarına bakılmadan norm kadrolarla ilişkilendirilir.

Yönetmeliğin 26. maddesi (a), (b) ve (c) bendinde “Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından” ve “önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır.” hükümlerine göre dönüştürülmeden önceki okulun müdürü ve diğer yöneticilerinin “norm kadro imkânları ölçüsünde” müdür ve müdür yardımcılığı norm kadroları ile ilişkilendirilmeleri gerekmektedir.

Yönetmeliğin 26. maddesi (c) bendi 3.fıkrasında ise açıkça “ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler” hükmü ile ilköğretim okulunun ortaokula ve ilkokula dönüştürülmesi ile bu okula branşlarına bakılmadan atanan okulunun yöneticilerinden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerindeki şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.

Örneğin okulunuz ilköğretim okulu iken ortaokula dönüştürüldü. Alanınızda sınıf öğretmeni idi sizin, okul yöneticisi olarak ortaokula dönüşün okulun yönetici normu ile ilişkilendirilmeniz gerekmektedir.

Bu sorun nerden kaynaklanmıştır.

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Bakanlık emirlerinde yer alan çalışmalar neticesinde ilköğretim okulları ilkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüşlerdir.

Bu dönüştürmeler sonucunda 8 yıllık ilköğretim okulları fiziki yapıları müsaitse (Örneğin okul bahçesinde iki bina varsa.) anasınıfları ile birlikte 1.2.3. ve 4. sınıfları İlkokula dönüştürülerek bir binada toplanmıştır. 5.6.7. ve 8.sınıfları ise Ortaokula dönüştürülerek diğer binada toplanmıştır.

Aynı mahallede birbirine yakın olan İlköğretim okullarından birisi İlkokul diğeri ise Ortaokula dönüştürülmüştür.

Bazı okullar ise sabah Ortaokul, öğleden sonra İlkokul olarak dönüştürülmüştür. Tek hizmet binalı okullarda ise binalarda fiziki bölünmeler yapılıp hem İlkokul hem de Ortaokula dönüştürülmüştür.

Bu dönüşümler sonucunda önceden okulların İlköğretim olarak ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrenci sayıları hesaplanıp yönetici norm kadroları belirlenmekte iken okulların İlkokul ve Ortaokul olarak dönüşümleri yapıldığından öğrenci sayılarında yarı yarıya azalmalar meydana gelmiş ve bu durumdan dolayı birçok okulumuzdaki yöneticiler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir.

Şöyle ki;

Bazı Okul Müdürlükleri Müdür Yetkililiğe Düşmüştür.

1-10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Müdür Norm Kadrosu” başlıklı 6. maddesindeki hükümlere göre; öğrenci sayısı 150'den az olan okullara müdür norm kadrosu verilmediğinden özellikle taşrada ki okullarda okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile öğrenci sayısı 150’den aşağıya düştüğünden müdür norm kadrosu da ortadan kalkmış okulun müdür normu müdür yetkililiğe dönmüştür. Okulun mevcut müdürü ise norm kadro fazlası olmuştur.

Okulların Müdür Yardımcısı Kadroları Azalmıştır.

2-Yönetmeliğin “Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 8. maddesindeki hükümlere göre; İlköğretim okullarında öğrenci sayısı; 601'e kadar 1, 601 - 1401'e kadar 2, 1401-2201'e kadar 3 ve 2201 ve daha fazla 4, müdür yardımcısı norm kadrosu verilmekte iken öğrenci sayıları okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

Bir Çok Okulun Müdür Başyardımcısı Kadrosu Düşmüştür.

3- Norm Kadro Yönetmeliğinin “Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 7. maddesindeki hükümlere göre; müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan okullara müdür başyardımcısı norm kadrosu verildiğinden okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı kadrosu üçten aşağıya düştüğünden müdür başyardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür başyardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

Bu sorunun çözümü için norm kadro yönetmeliğinde; yöneticilerin norm kadrolarını belirleyen öğrenci sayılarının aşağıya çekilmesi yönünde değişiklik yapılması gerekmektedir.

Norm Kadro Fazlası Yöneticiler Atanmadan Sınavlı Atama Yapılması Yanlış Bir Uygulama Olacaktır.

Birçok İl Milli Eğitim Müdürlüğünün boş yöneticilik kadrolarına sınavlı atama için duyuruya çıktığını fakat bu duyuruları iptal ettiğini ardından norm kadro fazlası yöneticiler için duyuruya çıktığını görmekteyiz.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri norm kadro fazlası okul yöneticilerinin personel boyutunda atıl kapasite yaratılmadan değerlendirilmesi için yeni açılan okullardaki ve dönüştürülme yolu ile yeni oluşturulan okullardaki boş kadroları duyuruya çıkararak, bu kadrolara norm kadro fazlası yöneticileri ataması gerekmektedir.

Kısacası norm kadro fazlası okul yöneticileri boş kadrolara yerleştirilmeden sınavlı atama yapılması yanlış bir uygulama olacaktır.

Çünkü 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı, 5. maddesinde, “ Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi, temel ilke olarak dikkate alınmıştır.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre her ilde onlarca bazı illerin büyüklüğüne göre hatta yüzlerce norm kadro fazlası yönetici var iken yeni yöneticileri eğitim sistemi kaldırmaz. Öncelikle Norm kadro fazlası yöneticiler atanmalı sonra ortaya çıkacak ihtiyaca göre sınavlı atama yapılmalıdır.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2 Yorum