Fen Lisesi Müdürlüğünden Düz lise müdür yardımcılığına atanmanın  hukuka uygun olmadığına dair mahkeme kararı

Fen Lisesi Müdürlüğünden Düz lise müdür yardımcılığına atanmanın hukuka uygun olmadığına dair mahkeme kararı

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI üyesi hakkında tesis edilen Disiplin cezalarından dolayı ( , kamu zararına yol açmayan, günlük işleyişten kaynaklanan aksaklıklar olduğu ve davacının müdürlük görevinden alınarak başka bir okula atanmasını gerektirecek ağırlıkta olmadığıından ...) Fen Lisesi Müdürlüğünden Düz lise müdür yardımcılığına atanmasının hukuka uygun olmadığına dair mahkeme kararı

 T. C.

DİYARBAKIR

3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2011/4543

KARAR NO : 2012/634

 

DAVACI : MEHMET MURAT SANCAR 'I TEMSİLEN EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

VEKİLİ : AV. TURGUT GERÇEK

                                Lise Cad 2.Sok Çavuşoğlu 2 Apt. No:7 Yenişehir/DİYARBAKIR

DAVALI : DİYARBAKIR VALİLİĞİ - DİYARBAKIR

 

DAVANIN ÖZETİ : Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Müdürü olarak görev yapan davacı, Yeni Diyarbakır Lisesi'ne müdür yardımcısı olarak atanmasına ilişkin 17.10.2011 tarih ve 33041 sayılı işlemin, sicillerinin çok iyi derecede olup, başarılı olduğu, olaylarda kasıt ve ihmalinin bulunmadığı, idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullandığı, mevzuata aykırı olarak eş değer olmayan bir okula atamasının yapıldığı, isnat edilen fiillerin bir çoğunun sübuta ermediği, kaldı ki sübuta erdiği belirtilen fiillerin de yönetim görevinden alınmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığını ileri sürerek iptalini istemektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yürütülen idari soruşturma sonucunda düzenlenen 22.09.2011 tarih ve 400/125 sayılı soruşturma raporunda, davacının okulun yönetilmesinde mevzuata hakim olmadığı, iş ve işlemleri zamanında ve usulüne uygun olarak gerçekleştirmediği belirtilerek il içerisinde uygun görülen başka bir okula müdür yardımcısı olarak atanmasının uygun olacağı yönünde teklif getirildiği, getirilen bu teklif doğrultusunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davanın reddi gerektiği savunulmak

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi ' nce duruşma yapılmak üzere önceden belirlenerek taraflara bildirilen 07.06.2012 tarihinde davacı ile vekilinin hazır bulunduğu, davalı idareyi temsilen gelen olmadığı görüldü.Gelen tarafa usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verildi. Dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü;

Dava, Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Müdürü olarak görev yapan davacının, Yeni Diyarbakır Lisesi'ne müdür yardımcısı olarak atanmasına ilişkin 17.10.2011 tarih ve 33041 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin Yönetici Seçimi başlıklı 18. maddesinde; "Bu okullara yönetici seçimi ve atamaları, 24/4/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır" hükmü bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasında; "Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılır" hükmü, 29. maddesinde ise; "Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre; a) Görev yerlerinin değiştirilmesi gerekenlerin durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine, b) Yöneticilik görevlerinden alınması gerekenler ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak, atanırlar" hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı hakkında; fen lisesi lideri olma vasıflarından uzak olduğu, bulunduğu makamın misyonu ile uyuşmayan tavırları ve veliler arasında ayrımcı yaklaşımları olduğu, resmi uygulamalara aykırı davranışlarla okul yönetmeye kalktığı, okul aile birliği toplantısını usulsüz yaptığı, söz konusu toplantıda tarafsız davranmayarak kimlerin seçilmesini istediğini alenen beyan ettiği, toplantıya katılanlardan veli olanın da olmayanın da oy kullandığı, gerek öğrencilerle gerekse velilerle diyaloğunun sağlıksız olduğu, öğretmensiz geçen dersler için bilgi almaya çalışan öğrencileri azarlayarak size Almanyadan öğretmenler mi getireyim dediği, öğrencilerin yemek sorununun devam ettiği, pansiyonda kalan öğrencilere akşam yemek çıkarılması gerekirken öğleden kalan yemeğin ısıtılarak verildiği, yemeklerin içinden kurt ve kıl çıktığı, pansiyonda kalan öğrencilerin yıkanamadığı, okul kravatlarının öğrencilere 15 TL karşılığı satıldığı, okul kantin işletmesinin yasal dayanaktan yoksun olduğu, okulun fiziki koşulları, laboratuarlar, yemekhane ve bir çok alanda problem ve eksikliklerin devam ettiği iddialarıyla soruşturma başlatıldığı, bu hususlara ilişkin olarak toplanan bilgi ve belgeler ile alınan ifadelerin değerlendirilmesine ilişkin soruşturma raporunun ilgili kısmında; okulun ilk haftalarında sorunlar yaşandığı, ancak daha sonra yatakhane ve yemekhanede sorunların giderildiği, iddia edildiği gibi okuldan öğrenci kopmalarının yaşanmadığı, davacının öğrenci velileri ve öğrencilere yönelik herhangi bir olumsuz tutumunun söz konusu olmadığı, okulda derslerin boş geçmediği, Almanca dersine ilişkin öğretmen ataması yapılıncaya kadar bu derse İngilizce ders öğretmenin girdiği, okulda yatılı kalan öğrencilerin banyo probleminin ilk haftadan sonra hemen çözüldüğü, buna karşılık, yemeklerden kıl çıktığı, yemeklerin ısıtılıp tekrar verildiği, yemek ihalesinin usul ve esaslara uygun yapılmadığı ( evraklar üzerinde kayıt numaralarının ve tarihlerinin bulunmadığı), kravat satılması işleminin okul aile birliği usul ve esaslarına uygun yapılmadığı, okul aile birliği iş ve işlemlerinin usul ve esaslara göre yapılmadığı, okul kantininin usul ve esaslara uygun işletilmediği iddialarının sübuta erdiği kanaatine varıldığı, soruşturma raporunun sonuç, kanaat ve teklif kısmında ise, davacının okul yönetiminde mevzuata hakim olmadığı, iş ve işlemleri zamanında ve usulüne uygun yapmadığı gerekçesiyle il içerisinde uygun görülen bir okula müdür yardımcısı olarak atanması teklifinin getirildiği, teklif doğrultusunda atama işlemi tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının 10.08.2010 tarih ve 24002 sayılı atama kararnamesi ile Vali Aydın Arslan Fen Lisesine müdür olarak atandığı ve 16.08.2010 tarihinde anılan görevine başladığı, soruşturma olurunun ise 22.10.2010 tarihli olduğu , sübuta erdiği belirtilen hususların davacının okul müdürü olarak göreve başlamasının hemen ardından okulun ilk haftasında gerçekleştiği, gerçekleştiği tespit edilen aksaklıkların hemen hepsinin ilk haftada çözüme kavuşturulduğu ve ilerleyen haftalarda anılan aksaklıkların tekrarlanmadığı, yine, gerçekleştiği tespit edilen aksaklıkların, kamu zararına yol açmayan, günlük işleyişten kaynaklanan aksaklıklar olduğu ve davacının müdürlük görevinden alınarak başka bir okula atanmasını gerektirecek ağırlıkta olmadığı görülmektedir.

Bu durumda, gerçekleştiği tespit edilen aksaklıkların, kamu zararına yol açmayan, günlük işleyişten kaynaklanan aksaklıklar olduğu ve davacının müdürlük görevinden alınarak başka bir okula atanmasını gerektirecek ağırlıkta olmadığı, yine davacının Vali Aydın Arslan Fen Lisesine müdür olarak atandığı tarih ile aksaklıkların okulun ilk haftasında yaşanmış olması ve bu aksaklıkların ilerleyen haftalarda çözüme kavuşturulduğu ve iki ay gibi kısa bir süre içersinde davacının mevzuata hakim olmasının ve tüm sorunları çözmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu dikkate alındığında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin ve A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 1.200,00.- ¨ vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 08.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Başkan

DURSUN ÖZDEMİR

42977

Üye

MURAT ULUSOY

94657

Üye

ABDULLAH PERKTAŞ

101777

 

YARGILAMA GİDERLERİ :

Başvurma Harcı : 18,40 ¨

 

 

Karar Harcı : 18,40 ¨

 

 

Y.D. Harcı : 30,30 ¨

 

 

Vekalet Harcı :

2,90 ¨

 

 

Posta Gideri : 61,00 ¨

 

TOPLAM : 131,00 ¨

13 /06/2012

 Mebpersonel.com Özel Hgaber

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.