Meb, te Rotasyona uğrayan idarecilerin davaları sonuçlanıyor

Meb, te Rotasyona uğrayan idarecilerin davaları sonuçlanıyor

Meb, te Rotasyona uğrayan idarecilerin davaları sonuçlanıyor.

Meb, Rotasyona uğrayan idarecilerin davaları sonuçlanıyor.


“Okul yöneticilerinin rotasyon işlemlerindeki belirsizlik ne olacak?” haberimizde Müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları, zorunlu yer değiştirme adı altında rotasyon uygulamasına daha yeni çıkardığı yönetmelikle başlanmışken, 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Atama” başlıklı, 37. maddesi, 7. fıkrasında; “İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” şeklinde yer alan hükümlerinde 652 sayılı KHK’de müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarına rotasyon öngörülmediğinden KHK’yi hazırlayanların Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarına zorunlu yer değiştirme adı altında rotasyon uygulamasını göz ardı etiğini belirtmiştik.

652 sayılı KHK’de müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarına rotasyon öngörülmediğinden bu durumun 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Düzenleyici işlemler” başlıklı, Geçici 6. maddesindeki; “(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” hükümleri nedeniyle hukuki bir sorun ortaya çıkaracağını vurgulayarak Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcılarından 14/09/2011–02/11/2011 tarihleri arasında rotasyon uygulananların dava açmaları halinde bu uygulama yargıdan dönecek ve bu yöneticiler eski okul/kurumlarında Yönetmelik “aralıksız” dediği için tekrar bir 8 yıllık süre kazanacaklarını vurgulamıştık.

MEB; kamuoyunda bu yönde yapılan uyarıları dikkate alarak 652 sayılı KHK ‘de değişikliğe gidilmesini sağlamıştır.

Bu sorun; 02/11/2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 78. maddesi, e. fıkrasında; “e) 37 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İl millî eğitim müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il eğitim denetmeni,”, “ilçe milli eğitim müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü,” ve “okul ve kurum müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı” ibareleri 14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesi, 7. fıkrasına eklenerek çözümlenmişti.

Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcılarından 14/09/2011–02/11/2011 tarihleri arasında rotasyon uygulananların açtıkları davalardan sonuçlar gelmeye başladı.

Bu davalarda idari mahkemeler İptal davalarında idari işlemlerin tesis edildikleri tarihteki hukuki duruma göre yargısal denetimlerinin yapılmakta olduğundan hareketle iptal ve yürütmeyi durdurma kararları vermişlerdir.


Manisa İdare Mahkemesinin 29/02/2012 tarihli; 2011/2190 Esas ve 2012/371 Karar sayılı, 2011/2233 Esas ve 2012/364 Karar sayılı, 2011/2231 Esas ve 2012/369 Karar sayılı ve 2011/2231 Esas ve 2012/368 Karar sayılı kararları ile “Bu kapsamda bir değerlendirme yapıldığında, işlemin tesis edildiği tarih itibariyle okul ve kurum müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarının rotasyona tabi tutulmalarını öngören yasal bir düzenleme bulunmadığı; 652 sayılı KHK'nin 37/7. maddesinin ilk halinde bu görevlerde çalışanlara yer verilmediği; ayrıca, işlem tarihinde 652 sayılı KHK'nin 3797 sayılı Kanun’u ilga ettiğinden, yönetmelik değişikliği daha önce yapılsa bile işlemin tesis edildiği tarih açısından artık 3797 sayılı Kanun’un 56. maddesine de dayanılamayacağı görülmektedir. Kısaca, dava konusu işlem yasal dayanağı olmayan bir yönetmelik maddesine dayanılarak tesis edilmiştir.

Bu durumda, okul ve kurum müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları için rotasyon uygulaması 2.11.2011 tarihi itibariyle yasal zemine kavuşturulduğundan, bu tarihten öncesinde yasal dayanaktan yoksun yönetmelik maddesine dayalı biçimde tesis edilen işlemde yetki, konu ve sebep yönleriyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Davalı idarece, 652 sayılı KHK’nin geçici 6. maddesindeki, ‘ bu KHK’nin uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin bir yıl içinde yürürlüğe konulacağı ve bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu KHK’ye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı ’ hükmüne atıf yapılmışsa da, bu madde Mahkememizce varılan sonucu değiştirecek nitelikte görülmemiştir. Zira, 2.11.2011’den önce okul ve kurum müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları KHK’de açık biçimde sayılan görev unvanları arasında yer almadığı halde, rotasyona tabi tutmak bizatihi KHK’ye aykırıdır. Aksi durumda, 2.11.2011 tarihinde bu ekleme suretiyle değişiklik yapmanın da zaruret noktasında hukuki izahı olmayacaktır.” tespiti yapılarak iptal kararları verilmiştir.


Balıkesir İdare Mahkemesinin 19/01/2012 tarihli 2011/1902 Esas ve 19/01/2012 tarihli 2011/1921 Esas sayılı kararlarında; “14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 7. fıkrasının dava konusu işlemin tesis edildiği 13.10.2011 tarihinde yürürlükte bulunan halinde "İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmüne yer verilmişken: 02.11.2011 tarih ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kamın Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 78/e maddesiyle 652 sayılı KHK'nin 37/7. maddesi "İl milli eğitini müdürü, il eğitim denetmeni ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." şeklinde yeniden düzenlenmiş: yine 652 sayılı KHK’nin "Düzenleyici İşlemler" başlıklı Geçici 6. maddesinde ise "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına 'ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." hükmüne yer verilmiştir.


Öte yandan: 13.08.2009 tarih ve 24318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihle de yürürlükte bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin "Zorunlu yer değiştirme sureliyle atamalar" başlıklı 22. maddesinin 3. fıkrasında


"Eğitim kurumu müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.” hükmüne yer verilmiştir.


Dosyanın incelenmesinden; Balıkesir İli Gönen İlçesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının anılan eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini doldurmuş olduğundan bahisle, zorunlu yer değiştirmeye tabi tutularak aynı unvanla yine Gönen Mesleki Eğitim Merkezi'ne atanmasına ilişkin 13.10.2011 tarihli işlemin tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır


Olayda; davacının, her ne kadar Yönetmeliğin 22/3. maddesi uyarınca, bulunduğu eğitim kurumundaki 8 yıllık görev süresinin dolmuş olması zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulduğu anlaşılmaktaysa da, iptal davalarında idari işlemlerin tesis edildikleri tarihteki hukuki duruma göre yargısal denetimlerinin yapılmakta olduğu ve 652 sayılı KHK'nin yukarıda aktarılan 37. maddesinin 7. fıkrasının dava konusu işlemin tesis edildiği 13.10.2011 tarihinde geçerli olan halinde “okul müdür yardımcılarının” rotasyon esasına dayalı olarak atamaya tabi tutulan personel arasında sayılmayıp, işlem tesis tarihinden sonra ve 02.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı KHK'nin 78/e maddesiyle söz konusu personel arasına eklendiği ayrıca yine dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte mer'i olan 652 sayılı KHK'nin Geçici 6. maddesi ile de "mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunması"nın kurala bağlandığı dikkate alındığında; 13.10.2011 tarihi itibarıyla zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan davacının Yönetmeliğin 22/3. maddesi kapsamında değerlendirilerek, bir başka eğitim kurumuna atanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” tespiti yapılarak yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.


Peki, bu işleme dava açarak eski okul/kurumlarına geri dönenler 2012 yılında uygulanacak olan rotasyona tabi olacaklar mıdır?


13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte 9/08/2011 tarihli ve 28020 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile değişik, “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22. maddesi, 4, fıkrasındaki; “(4) Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında;

a) 26 ncı maddede belirtilen birleştirme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticilerinin birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri,

b) Görev yaptıkları eğitim kurumunun adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş olan eğitim kurumu yöneticilerinin bu eğitim kurumuna ilk atandıkları tarih,

c) Seçimler nedeniyle eğitim kurumu yöneticiliğinden istifa eden ve seçim sonuçlarını takiben tekrar aynı eğitim kurumuna ataması yapılan eğitim kurumu yöneticilerinin o eğitim kurumuna yönetici olarak ilk başlama tarihi,

ç) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarının dışında görevlendirilenler bakımından, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına ilk başladıkları tarih

esas alınır.” hükümlerinde Yöneticiliği yargı kararına bağlı olarak iptal edilenlerin eski görevlerine dönmeleri halinde iki idari işlem arasında geçen süreleri hakkında bir açıklama bulunmamaktadır.

Yürütmeyi durdurma veya iptal kararlarının idari işlemi tüm sonuçları ile ortadan kaldıracağı ve davacının atanma kararı ile verilen yürütmeyi durdurma veya iptal kararı uyarınca tekrar eski görevine dönme tarihi arasında geçen dönemin eski okulunda geçmiş hizmeti olarak sayılacağı açıktır.


Fakat Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22. maddesi, 3. fıkrasındaki; “(3) Eğitim Kurumu müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.” hükümleri gereğince müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara rotasyon uygulanmaktadır.

Kısacası Yönetmelikteki rotasyon kuralı “”aralıksız” 8 yıldır.

Türk Eğitim Sen tarafından açılan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2010/1725 Esas sayılı Y.D. kararının gerekçesinde; “…iptal kararının, işlemi tüm sonuçları ile ortadan kaldıracağı ve davacının atanma kararı ile yargı kararı uyarınca verilen iptal kararı uyarınca tekrar eski görevine dönme tarihi arasında geçen dönemin eski okulunda geçmiş hizmeti olarak sayılacağı açık ise de 5 yıllık çalışma sürecinin hesabının fiilen kesintisiz ve de en son göreve başlama tarihinden itibaren hesaplamasının yönetmeliğin 22. maddesinin düzenlenme amacına daha uygun olacağı açıktır.” denilmektedir.

Ayrıca ilk defa yayınlayacağımız Mersin 2. İdare Mahkemesinin 10/01/2012 tarihli 2011/1880 Esas sayılı Y. D. Kararında; “..kesintisiz olarak aynı okulda 8 yıl süreyle yönetici olarak görev yapıldığından bahsetmeye hukuken imkan bulunmamaktadır.” tespiti yapılarak kesintiye uğrayan müdür başyardımcısın rotasyon uygulamasında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Kısaca, yargı kararı ile eski kurumlarına dönenlerin 8 yıllık çalışma süresini hesaplanırken yargılama öncesi hizmet süreleri hesaba katılmayacaktır.

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2010/1725 Esas sayılı Y.D. Kararı ile Mersin 2. İdare Mahkemesinin 10/01/2012 tarihli 2011/1880 Esas sayılı Y. D. Kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


Balıkesir İdare Mahkemesinin 19/01/2012 Tarihli 2011/1902 Esas Sayılı ve 2011/1921 Esas Sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


Manisa İdare Mahkemesinin 29/02/2012 tarihli; 2011/2190 Esas ve 2012/371 Karar sayılı, 2011/2233 Esas ve 2012/364 Karar sayılı, 2011/2231 Esas ve 2012/369 Karar sayılı ve 2011/2231 Esas ve 2012/368 Karar Sayılı Kararlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.