Şube Müdürlüğü Kadrolarında Toplu İptaller Yaşanabilir!

Şube Müdürlüğü Kadrolarında Toplu İptaller Yaşanabilir!

“2008 yılından sonra sınavsız atanan şube müdürleri mahkeme kararı ile eski görevlerine dönmüştü. Ancak daha önce atananlar ise görevlerine devam etmekte idi. Danıştay İkinci Dairesi aldığı karar ile 2003-2008 yılları arasında yapılan atamaları hukuka aykırı buldu. Bu Karardan sonra daha önce olduğu gibi Şube Müdürü Kadrolarında toplu iptaller mi yaşanacak sorusunu akla getirmektedir.”Danıştay İkinci Dairesi Çankaya’da görev yapan üç şube müdürünün atamasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası tarafından açılan davada ise, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce 12.12.2008 tarihinden itibaren yapılan "şube müdürlüğü" atamalarının iptaline karar vermişti. Ancak 2008 yılından önce sınavsız şube müdürü atamaları iptal edilmemişti. Ancak, Danıştay İkinci Dairesi 2008 yılından önce sınavsız olarak Ankara Çankaya İlçesine atanan üç şube müdürünün atamasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. Bu karara esas dayanağı ise 2003 yılında yürürlükten kaldırılan görevde yükselme yönetmeliği oluşturmuştur. Kısacası 2003 ile 2008 yılları arasında sınavsız atanan şube müdürlerinin atamalarını hukuka aykırı bulmuştur.

 

B karardan sonra Bakanlıkta 2008 yılında olduğu gibi toplu iptaller yaşanacak mı? Bekleyip göreceğiz. Böyle bir iptal olayının yaşanması durumunda yüzlerce şube müdürü öğretmenliğe dönebilir. Danıştay İkinci Dairenin aldığı bu karar MEB’in başını ağrıtacak gibi…

 

Şube müdürü yer değiştirmelerinde emsal olabilecek kararı Personel Meb Net ayrıcalığı ile yayınlıyoruz.

 

İŞTE O KARAR

 

 

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2011/6637

Karar No : 2012/4629

 

Temyiz isteminde Bulunan (Davacı):   .....

Vekili Av. Nebahat Tuncer Erel

Atakent Mah. 

Etimesgut/AN KAR A

Karsı Taraf          : Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA

Vekili     : Hukuk Müşaviri Seher Kutay Yılmaz - Aynı Yerde

Davalı İdareler Yanında

Davaya Katılanlar             : 1- ….

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü Çankaya/ANKARA

2-            ….

                      Çankaya/ANKARA

3-            ….

                        Keçiören/ANKARA

İstemin Özeti    : Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.4.2011 günlü, E:2010/2511,  K:2011/558 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti   : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Hürriyet Micozkadıoğlu

Düşüncesi           : İdare Mahkemesi kararının, sınavsız olarak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne yapılan atamaların iptali isteminin reddine ilişkin kısmının bozulması, davacının atanmaması işleminin iptali isteminin reddine ilişkin kısmının ise onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı                : Keziban Gülcan Kaya

Düşüncesi           : 4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 12.12.2008 günlü, 27078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan "Şube müdürlüğü" ibaresinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay 2. Dairesi'nin 12.5.2009 günlü E:2009/602 sayılı kararıyla "şube müdürü" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kararın uygulanması amacıyla 2006 yılından itibaren tüm şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yapılan başvurunun reddi üzerine Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası tarafından açılan davada ise, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce dava konusu işlemin ve 12.12.2008 tarihinden itibaren yapılan "şube müdürlüğü" atamalarının iptaline karar verildiği, anılan kararın temyizi üzerine Danıştay 2. Dairesi' nce, 20.7.2010 günlü E: 2010/3336 sayılı kararla yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği anlaşılmaktadır.

 

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2011/6637

Karar No : 2012/4629

 

Bu hukuksal durum karşısında, dava konusu edilen şube müdürlüklerine atanma işlemlerinin hukuksal dayanağının bulunmaması nedeniyle işlemin bu kısmının iptali gerekeceğinden aksi yöndeki kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kısmen kabulüyle, Çankaya ilçe Milli Eğitim Şube Müdürlüklerine …. , ….  ve …. 'ın atanmasına ilişkin işlemler yönünden kararın bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin ve 2577 sayılı Yasanın 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

 

Dava, Çankırı İli, Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan davacının, Ankara İli, Çankaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü kadrolarına …, …. ve ….. 'ın sınavsız atandıklarından bahisle bu atamaların iptali ile anılan kadrolardan birine kendisinin atanması için yaptığı başvurunun reddine dair 18.11.2009 günlü, 88951 sayılı işlemin ve yapılan atamaların iptali istemiyle açılmıştır.

 

Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 21.4.2011 günlü, E:2010/2511, K:2011/558 sayılı kararıyla; davacının görevde yükselme sınavı sonucu 5.8.2002 tarihinde Çankırı İli, Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atandığı, halen ilçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığı, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25. maddesinin 1/c bendinin Danıştay İkinci Dairesince yürütmesinin durdurulması üzerine Çankaya ilçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü kadrolarına yapılan atamaların iptali ile kendisinin boşalacak kadroya atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bu işlemlerin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, ancak tesis edildiği tarihteki mevzuata uygun olarak yapılan idari işlemlerin daha sonra ortaya çıkan hukuki durum uyarınca iptalinin mümkün bulunmadığı, davacının atanmak istediği kadroların dolu olduğu, idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak şekilde işlem tesisine zorlayıcı karar verilemeyeceği, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

 

Davacı, şube müdürlüğüne sınavsız atama yapılmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

 

4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve atama tarihinde yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde, görevler arası geçişin, farklı hizîjhet sınıflarında olmakla birlikte görevde yükselme sınavı gerektiren görevler ile daha üst veya daha alt görevlere sınavsız atamayı ifade ettiği, "Görev grupları" başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında, merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüğünün görevde yükselmeye tabi kadrolar olduğu belirtilmiş, 6 ve 7. maddelerinde ise görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirtilmek suretiyle kurala bağlanmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2011/6637

 Karar No : 2012/4629

 

Aynı Yönetmeliğin "Görev Grupları Arası Geçişler" başlıklı 24. maddesinin 1. fıkrasında da,

" Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

4-            En az iki yıl K veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevinde bulunanlar ile (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl hizmeti bulunanlar, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim m|dür yardımcısı, Bakanlık şube müdürlüğü görevlerine,

5-            (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar, il milli eğitim' müdürlüğü görevine,

6-            (B) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az beş yıl hizmeti bulunanlar, ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine,

ç) İl veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevlerinde en az beş yıl, ilçe milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, Bakanlık şube müdürü görevlerinde en az iki yıl veya bu yöneticilik görevlerinde toplam en az dört yıl hizmeti bulunanlar daire başkanlığı(bağımlı) ve il milli eğitim müdürlüğü görevine,

7-            Milli eğitim müdürlükleri bünyesinde en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis olarak görev yapmış olanlar yatırımlardan sorumlu olmak üzere milli eğitim müdür yardımcılığına, Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla öncelikle matbaa eğitimi bölümü mezunları arasından olmak üzere Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü, Basımevi Müdürü görevlerine, psikoloji ya da benzeri bölüm mezunları ise Huzurevi Müdürü görevlerine,

8-            Bakanlık karolarında ya da avukatlık hizmetleri sınıfında en az beş yıl süreyle çalışmış olan hukuk fakültesi mezunları hukuk müşavirliği görevine atanabilirler." hükümleri yer almaktadır.

 

Öte yandan 11.6.2003 günlü, 25135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve anılan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 8. maddesinin b/4. bendinde de şube müdürü kadrosuna atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartı getirilmiştir.

 

Dosyanın incelenmesinden, davacının görevde yükselme sınavında başarılı olması üzerine 27.6.2002 tarihinde Çankırı İli, Şabanözü ilçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandığı, 24.4.2009 tarihinde de aynı yer İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı, Ankara ili, Çankaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü kadrolarına …. , …..  ve …..'ın sınavsız atandıklarından bahisle bu atamaların iptali ile anılan kadrolardan birine kendisinin atanması için yaptığı başvurunun reddine dair 18.11.2009 günlü, 88951 sayılı işlemin ve yapılan atamaların iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, dosyadaki belgelerden …. , ….  ve ….’ın okul müdürü olarak görev yapmakta

 

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2011/6637

Karar No : 2012/4629

 

iken sırasıyla 23.5.2007, 29.3.2005 ve 21.5.2004 tarihlerinde Çankaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atandıkları anlaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevde yükselmeye tabi kadrolar olması, bu kadrolara atanabilmek için aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme eğitimi sonrasında yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmaları gerektiğinin kurala bağlanması karşısında, şube müdürlüğü kadrosu için yapılması gereken görevde yükselme sınavına girmedikleri halde Şube Müdürü kadrosuna atanmalarında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Davacının atanması isteminin reddine ilişkin işleme gelince;

Davalı idarece’davacının başvurusu, Çankaya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde boş şube müdürlüğü kadrosu bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiş ise de, şube müdürlüğüne sınavsız yapılan atama işlemlerinin hukuka uygun olmadığı anlaşıldığından davacının başvurusunun idarece değerlendirilmesi gerekeceği açıktır.

 

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.4.2011 günlü, E:2010/2511, K:2011/558 sayılı kararın 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 30,30 TL yürütmenin durdurulması harcının isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 27.6.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan |              Üye                     Üye                       Üye                           Üye                  

Kamuran             | Ayla                 Nurben                Ali Ihsan           Kemalettin

 

ERBUĞA              | GÜNENÇ          ÖMERBAŞ          ŞAHİN                 İŞLEK

Mustafa DÖNMEZ

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum