banner476

Yönetici Atama Yönetmeliğindeki Mağduriyetler

9 Şubat 2019 tarih ve 30681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin getirdiği sonuçların değerlendirilmesi...

Yönetici Atamaları 13.03.2019, 16:28
Yönetici Atama Yönetmeliğindeki Mağduriyetler

21/06/2018 Tarih ve 30455 sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmeliğin 24 ve 27 maddelerinde müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirilme şartlarını düzenlemiş ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir denilmekte iken ;

9 şubat 2019 tarih ve 30681 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak, İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak şartları aranır hükmü getirilmiştir.

Getirilen bu değişiklikle önüne geçilemeyecek bir çok sıkıntı ortaya çıkacaktır şöyle ki;

1. Yukarıda anılan değişiklik öncelikle anayasada bahsi geçen eşitlik ve liyakat ilkelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bahsi geçen kariyer ve liyakat ilkelerine açıkça aykırılık içermektedir.

2.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 vizyon belgesinde belirtilen “Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenerek bir kariyer basamağı olarak yapılandırılacak, özlük hakları iyileştirilecektir.” hükmüne açıkça aykırılık arz etmekte olup yöneticiliği belirli bir alan öğretmenlerine hasrederek profesyonellikten uzaklaştırarak iş barışını bozacaktır.

En az dört yıl olmak üzere 8 (Sekiz) yıl ve üzeri bahsi geçen Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında okul müdürü olarak görev yapan bir okul müdürüne ‘‘siz bu okullarda müdürlük yapamazsınız’’ demek anlamına gelen bu değişiklik kariyer ve liyakatın ön plana çıkarılması düşünülen okul yöneticiliği kavramına nasıl katkı sağlayacaktır. Bu durum sekiz yıllık bir tecrübenin yok sayılması anlamına gelecektir.

3. Aynı yönetmeliğin 5 maddesinde müdür olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar kısmının c bendinde “Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.” Hükmü gereği yapılan düzenleme ile belirlenen okullara o okulda hangi alan yada dallar olduğuna bakılmaksızın tüm atölye ve laboratuvar öğretmenleri müdür olarak atanabilecektir. Örneğin içinde sadece sağlık hizmetleri alanı bulunan bir mesleki ve teknik eğitim okuluna bu alanla ilgili olamayan üstelik bu okula öğretmen olarak da atanamayan bir metal teknolojileri alanı öğretmeni okul müdürü olarak atanabilecekken bu okullara öğretmen olarak atanıp görev yapabilen biyoloji dersinde bir öğretmen müdür olamayacaktır. Bu durum yapılan düzenlemenin hukuka ne kadar aykırı olduğunu göstermektedir.       

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine idari mahkeme kararlarının uygulanması sonucunda resen veya istekleri doğrultusunda görevlendirilen ve görev yapan branş öğretmenlerinin bu okullara yeniden görevlendirilmesinde nasıl bir sakınca görülmektedir. Bu durumun  yeni bir hukuki süreç doğuracağı anlaşılmaktadır.

4. İlgili yönetmeliği 27. Maddesinin 3 fıkrasında “Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara dört puan daha ilave edilir denilmektedir.’’

Oysaki yapılan son düzenleme ile bu okullarda mevcut idarecilik yapan atölye ve meslek dersleri branşından olmayan ve dört yılını dolduran okul müdürleri kendilerine yönetmelik ile verilmiş bu haklarını kullanamayacaklardır.

Yöneticilerin puanının hesaplanmasında kullanılan Ek-1 değerlendirme formunda 4 puanın karşılığı tam 12 (On iki) yıl okul müdürlüğüne eşittir. Bu durum bu okullarda dört yılını doldurarak uzatma hakkını kullanamayacak okul idarecilerin hak kaybına sebep olacaktır.

Bu durum mağdurlar yaratacağından yeni hukuki süreçlerinde başlamasına sebep olacaktır.

Ortaya çıkan bu sıkıntılı sürecin bir an önce ortadan kaldırılması ve çalışma ortamının yeniden huzura kavuşması gerekmektedir. Bu nasıl sağlanabilir? Şöyle ki;

1-Bu değişikliğin yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı bir an önce iptal edilmesi gerekmektedir.

2- İptal işlemi düşünülmüyorsa bu güne kadar Mesleki ve Teknik okullarda okul müdürlüğü yaparak tecrübe kazanmış ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmiş okul müdürlerinin hak mağduriyetine ve kırgınlığa ve küskünlüğe uğratılmaması için Yapılan değişikliğin revize edilerek bu okullara ilk defa atanacaklarda bu şart aranarak  ilgili madde ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ilk defa müdür olarak görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak, İmam Hatip Lisesine ilk defa müdür olarak görevlendirileceklerde İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak şartları aranır hükmü şeklinde düzeltilmelidir.

3-  İlk iki maddede ki çözüm önerilerinin uygun görülmemesi durumunda ;

aynı yönetmeliğin 27. Maddesinin 3 fıkrasında “Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara dört puan daha ilave edilir denilmektedir.’’

İbaresinden yola çıkılarak en azından dört yılını doldurmuş okul müdürlerinin mağduriyetinin ortadan kaldırılması için bu okul müdürlerinin aynı kuruma uzatma hakkının geri verilmesi ve sekiz yıldan sonra başka okullara görevlendirilmesi planlanmalıdır.

Sonuç olarak 2023 vizyon belgesinde ‘’Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenerek bir kariyer basamağı olarak yapılandırılacak’’ planlamasına göre okul yöneticiliğin alan ve branş bazında değil liyakat ve kariyer olarak yapılandırılması gerekmektedir.

Bu nedenle yapılan yönetmelik değişikliği bu düşünceye tamamen zıttır ve  2023 vizyon felsefesine uygun değildir. Bu nedenle tekrar değerlendirilmesi bir zorunluluktur.

Fatih AŞKIN
Eğitim-Bir-Sen
Ankara 1 No.lu Şube Bşk.Yrd. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@